Створення: 28.03.2017

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 24/03/2017

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2017р. змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 28.03.2017. Повне найменування товариства до змiни – публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод «САДА»; пiсля змiни – приватне акцiонерне товариство Акумуляторний завод «САДА».