Створення: 16.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Михальчук Олександр Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24962494
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Нафтовикiв, 15-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 29-14-85, (0552) 29-14-85
        Електронна поштова адреса емітента at@sada.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) sada.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробнича. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ АЗ "САДА"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 722623
   Дата видачі 07-09-2001
   Орган, що видав свідоцтво ВК Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 1206735
   Сплачений статутний капітал 1206735

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Фiлiя ПРУ АТ "Банк фiнанси та кредит"
   МФО банку 326933 Рахунок 26005011757980
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   31.40 ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРIВ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ
   63.40 ДIЯЛЬНIСТЬ ТРАНСПОРТНИХ АГЕНТСТВ
   52.12 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ БЕЗ ПЕРЕВАГИ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод склала 90 осiб, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3. Працiвники, що працюють на умовах неповного робочого часу, у звiтному перiодi не залучались. Розмiр фонду оплати працi за 2012р. збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011р. на 476,4 тис. грн. i склав 2545,5 тис. грн.. У звiтному перiодi товариство не витрачало коштiв на пiдготовку кадрiв.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   27-04-2012
   100
   Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло. Згiдно повiдомлення про скликання загальних зборiв товариства порядок денний такий: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства (порядку покриття збиткiв) за 2011р. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Рiшення, прийнятi зборами: 1. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. 2. - звiт виконавчого органу про результати господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердити; - збитки погашати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 3. - затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вичинятися товариством протягом року, на суму граничної сукупної вартостi до 100 000 000,00 грн.; - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Мале приватне пiдприємство "Арго-К" 14122899 м.Херсон, д/н, 73009, Херсонська область, Нафтовикiв, 15-А   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чихун Анатолiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 15-09-2008 19 866 081 82.31335380179% 19 866 081 
   Член Наглядової ради  Калашнiкова Рита Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 15-09-2008 10 0.00004143412% 10 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Чихун Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 15-09-2008 4 189 990 17.3608538743% 4 189 990 
   член ревiзiйної комiсiї  Чихун Вiктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 15-09-2008 204 0.000845256% 204 
   Головний бухгалтер  Родiнiна Наталiя Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   24 056 285 99.6750943662 % 24 056 285 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михальчук Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, спецiалiст фiнансiв.
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ " Камєлот-сервис", економiст
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не змiнювалась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Анатолiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, ХНТУ, Нац. Академiя держ.управлiння при Президентi України
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду генерального директора МЧП "Агро-К". Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не змiнювалась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Калашнiкова Рита Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Автоленд" , менеджер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не змiнювалась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обiймає посаду менеджера ТОВ "Автоленд"(м.Херсон).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Серядня спецiальна, Херсонський проф.заклад обл.управлiння торговлi
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа обiймає посаду виконавчого директора МЧП "Агро-К" (м.Херсон). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не змiнювалась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Вiктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не змiнювалась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Родiнiна Наталiя Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Виша, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Iрбiс", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності провадження дiяльностi депозитарiю ЦП
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон 0552325357
   Факс 0552325357
   Вид діяльності Провадження дiяльностi зберiгача ЦП
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   08-04-2011 32/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФР UA4000121099 Документарна 0.05 24134700 1206735 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звітному періоді товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод "САДА" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства Акумуляторний завод "САДА", яке 26 червня 2001 р. перереєстроване шляхом змiни назви закритого акцiонерного товариства "САДА", заснованого згiдно з установчим договором засновникiв вiд 9 квiтня 1998 р. шляхом об'єднання їх внескiв для здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Мiсце розташування товариства: Україна, 73009, м. Херсон, вул. Нафтовикiв 15-а. Пiдприємство розташоване в промисловiй частинi мiста Херсона, на земельнiй дiлянцi 1,3 га, розташовує виробничими площами - 4564 м2, складськими - 946 м2, та адмiнiстративно-побутовими спорудами площею 1032м2. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На виконання вимог спецiального листа НБУ, МФУ та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. №12-208/1757-14830 датою переходу для складання фiнансової звiтностi по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi МСФЗ-МСБО (JFRS-JAS) рахувати 01.01.2012року. 1. Загальне положення 1.1. Облiкова полiтика - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi пiдприємством при складанi та поданi фiнансової звiтностi. Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, облiкову полiтику, застосованi до такої статтi, слiд визначити шляхом застосування МСФЗ. Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, управлiнський персонал має застосовувати судження пiд час розробки та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була: a) доречної для потреб користувачiв з прийняття економiчних рiшень; та b) достовiрною, в тому значенi, що фiнансова звiтнiсть: - подають достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки; - вiдображають економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму - є нейтральними, тобто вiльними вiд упереджень; - є обачливими; - є повними в усiх суттєвих аспектах. 1.2. На виконання листа МФУ вiд 29.07.2003р. №04203-108 "Про суттєвiсть у бухгалтерському облiку i звiтностi" встановити що об'єктами застосування суттєвостi є: - дiяльнiсть пiдприємства в цiлому; - окремi господарськi операцiї та об'єкти в цiлому; - статтi фiнансової звiтностi Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу пiдприємства встановити порiг суттєвостi у розмiрi 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат встановити порiг суттєвостi, що дорiвнює 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства. Порогом суттєвостi з метою вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку встановити порiг суттєвостi у розмiрi, що дорiвнює 10% вiдхиленню залишкової вартостi об'єктiв облiку їх справедливої вартостi. Для визначення потрiбних активiв рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв облiку не повинна перевищувати 10% 1.3. Вiдображати вiдстроченнi податковi активи та вiдстроченнi податковi зобов'язання в рiчний фiнансовий звiтностi. 1.4. При перерахунку доходiв, витрат i коштiв, виражених в iноземнiй валютi. 2. Принципи, оцiнки та методи облiку активiв, зобов'язань, доходiв та витрат. 2.1. Основнi засоби. Згiдно МСБО 16 основнi питання облiку основних засобiв - це визнання активiв, визначення їхньої балансової вартостi, амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi, якi слiд визнавати у зв'язку з ними. Основнi засоби - матерiальнi об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) вiд 2500,00грн. Строком корисної експлуатацiї рахувати перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу оцiнюється за його собiвартiстю. Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Основнi засоби розподiляються на класи: - Будiвлi та споруди - Машини та обладнання - Транспортнi засоби - Iнструмент, прилади та iнвентар - Iншi основнi засоби Встановити граничнi термiни використання основних засобiв: будiвлi та споруди (20 - 40 рокiв); машини та обладнання (5 - 15 рокiв); транспортнi засоби (5 - 10 рокiв); iнструменти, прилади та iнвентар (4 - 20 рокiв); iншi об'єкти (5 - 15рокiв). Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводi в експлуатацiю об'єкта ОЗ наказом керiвника. Для визнання основних засобiв та строку корисної експлуатацiї органiзувати постiйно працюючу експертно-технiчну комiсiю у складi: Голова комiсiї - генеральний директор Члени комiсiї - головний iнженер - комерцiйний директор - головний бухгалтер Застосовувати прямолiнiйний метод розрахунку амортизацiї. Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не змiнюється. Порядок вiдображення полiпшення основних засобiв: подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому ( як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi; Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв пiсля його вибуття. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. 2.2. Нематерiальнi активи Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно с МСБО38 _Нематерiальнi активи". В склад нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, вести контроль над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання Нематерiальний актив визнається, якщо i тiльки якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до пiдприємства та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Для погашення амортизованої величини актива протягом строку корисної експлуатацiї застосовувати прямолiнiйний метод розрахунку амортизацiї, котрий визначається в нарахуваннi постiйної суми амортизацiї протягом строку корисної експлуатацiї. Класи нематерiальних активiв, термiн корисного використання нематерiальних активiв: - права постiйного користування земельною дiлянкою; - програмне забезпечення; - iншi нематерiальнi активи Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комiсiйно при вводi в експлуатацiю об'єкта НА Поточнi витрати на утримування нематерiального активу: Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. 2.3. Зменшення корисностi активiв (МСБО 36) Вiдображення в облiку зменшення корисностi активiв: В кiнцi кожного звiтного перiоду (не пiзнiше дати 31.12 ) проводиться оцiнка основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства , чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливi вартостi за мiнусом витрат на продажу. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду. При наявностi ознак, що признанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились розраховувати суму вiдшкодування на яку збiльшувати вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї) по якi даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi. 2.4.Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть (МСФЗ 5) Критерiї визнання: в склад активiв, утримуваних для продажу включати непоточнi активи, якi не будуть використовуватись у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей i який має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. Метод оцiнки: непоточний актив, класифiкований як утримуваний для продажу, оцiнюється i облiковується за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. 2.5. Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка (МСБО 39) Оцiнка довгострокових фiнансових в асоцiйоване пiдприємство: Фiнансовi iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство облiковують по методу участi в капiталi згiдно з яким, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Оцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення (облiгацiй) на дату придбання за собiвартiстю придбання за справедливою вартiстю з вiдображенням дооцiнки/уцiнки на рахунках iнших доходiв /iнших витрат/ на звiтну дату. 3.1 Облiк поточних (оборотних активiв) 3.1.1 Запаси Визнання, оцiнку та облiк запасiв здiйснювати згiдно з МСБО 2 _Запаси". Запаси - це активи, якi: - утримуються для продажу - перебувають у процесi виробництва для такого продажу - iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси оцiнюються за їх собiвартiстю В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матерiалiв товарiв. При виконаннi послуг запаси оцiнюються за витратами на їх виробництво. Собiвартiсть запасiв, якi створюються на пiдприємствi складаються з витрати на переробку запасiв i включають витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва зокрема: - прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини та основних матерiалiв допомiжних матерiалiв, упаковки, електроенергiя, паливо); - витрати з оплати працi основного виробничого персоналу ; - єдиний соцiальний внесок; - амортизацiя виробничого обладнання; - витрати на утримання виробничого обладнання; - послуги стороннiх органiзацiй безпосередньо пов'язаних з виробництвом; - iншi прямi витрати та: - розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; - сума розподiлених постiйних накладних витрат. - розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; - сума розподiлених постiйних накладних витрат. До змiнних виробничих накладнi витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на проведення контролю якостi продукцiї (заробiтна плата персоналу вiддiлу контролю якостi вiдрахування ЕСВ), витрати на внутрiшнє перемiщення сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати цих цехiв. Прийняти в якостi бази розподiлу змiнних та постiйних загальновиробничих витрат 1 ампер / годину. Затвердити методи оцiнки надходження та вибуття запасiв по групах: - Запаси оприбуткуємо на баланс за купiвельною вартiстю; - При отриманнi запасiв за бартером оприбуткувати за справедливою вартiстю, вказаною в накладнiй; - При виготовленнi запасiв власними силами пiдприємства оприбуткувати їх на склад за собiвартiстю їх виробництва; - При внесеннi запасiв до статутного капiталу пiдприємства оприбуткувати за справедливою вартiстю, обраної зборами засновникiв i викладеної в протоколi зборiв (або експертна оцiнка, або за прайс-листами); - При отриманнi запасiв безоплатно їх оцiнку здiйснювати за справедливою вартiстю; експертна оцiнка; прайс-листи; оголошення публiчного характеру в пресi, Iнтернетi, радiо, телебачення; - При списаннi ПММ, дизпалива, автошин, при складаннi калькуляцiй використовувати нормативний метод; - При виконаннi ремонтiв використовувати iдентифiкований метод; - При вiдпуску запасiв у виробництво: метод ФIФО; - При продажу запасiв, товарiв - продажний метод з урахуванням формування торгової нацiнки. При реалiзацiї запасiв, їх балансова вартiсть визначається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Запаси розподiляються на групи: - матерiали та сировина - покупнi комплектуючi вироби - паливо - запаснi частини - господарський iнвентар та спецiальний одяг - незавершене виробництво - напiвфабрикати - готова продукцiя Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення запасiв не нараховуються. При списаннi малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв застосовувати 100% списання вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї . 4.1. Дебiторська заборгованiсть (МСБО). Дебiторська заборгованiсть включає: - заборгованiсть за товари, роботи, послуги - заборгованiсть по перерахованим податкам - iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги класифiкувати у розрiзi контрагентiв, а в серединi контрагентiв - у розмiрi договорiв. Дебiторською заборгованiстю є несплаченi контрагентами суми за товари, роботи, послуги, виконаннi в перiод, що передує звiтуємому. Метод оцiнки: Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислювати величину резерву сумнiвних боргiв, по конкретному дебiтору. Резерв сумнiвних боргiв розраховувати по методу класифiкацiї заборгованостi та аналiзу платiжноспроможностi контрагентiв, використовувати iндивiдуальний пiдхiд до нарахування резерву сумнiвних боргiв. Iншу дебiторську заборгованiсть включати до звiту про фiнансовий стан за методом нетто. Визнавати заборгованостi сумнiвними при - пред'явлення претензiї; - пред'явлення позову в суд; - отриманнi iнформацiї про банкротство боржника або про припинення як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю; - несплатою заборгованостi в термiн передбачений договором бiльше 1 року. 5.1. Облiк зобов'язань 5.1.1 Оренда Визнання, оцiнку та облiк договорi оренди здiйснювати згiдно з МСБО 17 _Оренда" Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнавати як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визнавати у складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi оренди, визнавати витратами. Дохiд вiд оренди визнавати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, коли навiть надходження не здiйснюються. 5.1.2 Виплати працiвникам Зобов'язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть оплачуватись в майбутньому та витрати, коли пiдприємство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвником визнаються згiдно МСБО 19 _Виплати працiвником". Виплати працiвникам включають: - короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть - виплати при звiльненi Зобов'язання по короткостроковим виплатам працiвникам оцiнюються на не дисконтованiй основi. Поточнi (мiсячнi) виплати працiвникам здiйснювати згiдно штатного розкладу та вiдпрацьованого часу. Визнати зобов'язання перед працiвниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорiчнi вiдпустки. Нарахування забезпечень проводити щомiсячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату працi. Щорiчно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток на кiнець звiтного перiоду 5.1.3. Зобов'язання Згiдно МСБО 17 _Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", зобов'язання - iснуюче зобов'язання пiдприємства, яке виникає в результатi минулих дiй i погашення яких, за очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв пiдприємства. Зобов'язання вiдносити до довгострокових термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв. Метод оцiнки довгострокових зобов'язань: Кредити та займи спочатку визвати по справедливiй вартостi за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи вiдображати по амортизованi вартостi ; люба рiзниця мiж отриманими коштами (за вирахування витрат при складаннi угоди) та сумою до погашення вiдображається в звiтi про фiнансовi результати на протязi термiну на який виданий кредит чи позика з використання ефективної ставки процента. Не визнавати зобов'язанням звiтного перiоду iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, коли немає ймовiрностi, вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання. Забезпечення необхiдно визнавати, якщо - пiдприємство має iснуюче зобов'язання внаслiдок минулих подiй - ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язань - можна достовiрно оцiнити суму зобов'язань. Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання - це сума, яку пiдприємство об'рунтовано сплатило б для погашення зобов'язань. Оцiнки результатiв та фiнансового впливу визначаються на основi судження управлiнського персоналу. Здiйснювати резервування забезпечення на оплату вiдпусток. Величину забезпечення на оплату вiдпусток розраховувати як перемноження фактично начисленої працiвникам заробiтної плати норми резервування розрахованої як вiдношення рiчної планової суми на виплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi. 5.1.4. Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи МСФЗ 37 Забезпечення слiд визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку пiдприємство об'рунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третiй сторонi на кiнець звiтного перiоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 6.1. Облiк доходiв та витрат 6.1.1 Доходи МСБО 18 Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi пiдприємства, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв цього капiталу. Дохiд включає тiльки валове надходження економiчних вигiд, якi отриманнi чи пiдлягають отриманню пiдприємством на його власний рахунок. Податок на додану вартiсть не є економiчними вигодами, що надходять до пiдприємства i не веде до збiльшення капiталу, отже виключається з доходу. Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї визначається шляхом угоди мiж пiдприємством та покупцем або користувачем активу. Вона оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана. Дохiд вiд продажу товару має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов: - пiдприємство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар(оформлення згiдно всiх вимог видаткова накладна); - за пiдприємством не залишається анi подальше участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; - витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Етап завершеностi операцiї - пiдписання акту виконаних робiт на повне виконання договiрних зобов'язань або їх чистки, яку можна достовiрно оцiнити. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: - можна достовiрно оцiнити суму доходiв - є ймовiрнiсть надходження до пiдприємства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю - можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду - можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв пiдприємства, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, якщо є ймовiрн6iсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до пiдприємства та можна достовiрно оцiнити суму доходу має визнаватись на такiй основi: - вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Ефективна вставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередню оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. - дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати Рахувати грошовими коштами, а проценти по таким вкладам - доходами вiд операцiйної дiяльностi. 6.1.2 Витрати Встановити перелiк та склад статей калькуляцiї виробничої собiвартостi (робiт, послуг) 1. Сировина та матерiали 2. Основна зарплата 3. Вiдрахування на соцстрахування 4. додаткова зарплата 5. Витрати на утримання обладнання 6. Паливо та енергiя 7. Iншi виробничi витрати 8. Загальновиробничi витрати 9. Напiвфабрикати i послуги стороннiх органiзацiй 10. Втрати вiд браку Затвердити перелiк та склад загально виробничих, адмiнiстративних та витрат на збуд. Витрати на позики МСБО 23 Капiталiзацiю фiнансових витрат не здiйснювати, а визнавати їх витратами звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi. 7. Технiка бухгалтерського облiку 7.1.Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi i на виконання п. 4 ст. 8 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" встановити з 1 сiчня 2012 року: Журнально-ордерну форму органiзацiї бухгалтерського облiку iз застосуванням на пiдприємствi комп'ютерної бухгалтерської програми 1С-бухгалтерiя. Контроль за рiвнем вiдповiдностi регiстрiв облiку, порядку, i способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбаченого даною комп'ютерною програмою, вимогам законодавства покладається на головного бухгалтера пiдприємства. 7.2. Затвердити розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 21.12.99 р. № 291, робочий план рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку (додаток № 1). 7.3. Використовувати для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва". 7.4. Аналiтичний облiк основних засобiв та запасiв вести по групам, а в кожнiй групi по найменування одиницi основних засобiв та запасiв. 7.5. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей по пiдроздiлах наступним чином: - У бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi; - На складах - у кiлькiсному вимiрi; - В магазинi - у кiлькiсно-сумарному вимiрi; - В цехах i на дiльницях - у кiлькiсному вимiрi. 7.6.Iнвентаризацiю активiв пiдприємства (основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв) проводити станом на 30 листопада кожного звiтного року. Результати iнвентаризацiї вiдображати у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. 7.7.Складати та подавати звiтнiсть згiдно з вимогами Податкової служби України, Державної служби Статистики, Пенсiйного фонду України, Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.8. Затвердити порядок нумерацiї податкових накладних: з № 1 щомiсяця. 7.9.Затвердити нумерацiю довiреностей, рахункiв, прибуткових i видаткових ордерiв: з № 1 i наскрiзна до кiнця року. 7.10. Затвердити порядок облiку розрахункiв з покупцями i постачальниками без застосування рахункiв для розрахункiв за авансами). 8. Органiзацiя бухгалтерського облiку. 8.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер 8.2.Вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi покладається на головного бухгалтера. 8.3. Призначення та звiльнення головного бухгалтера здiйснюється за наказом генерального директора. 8.4. Вiдповiдно до п. 7 ст. 8 вiд 16.07.99 р. № 996-XIV Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" головний бухгалтер пiдприємства: - Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi; - Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; - Бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд неї, втрат i псування цiнностей пiдприємства. 8.5. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються здiйснення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками пiдприємства; 8.6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на генерального директора та головного бухгалтера. 8.7. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення облiку перед керiвником пiдприємства. 8.8. Обов'язки i вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентуються посадовими iнструкцiями, затвердженими керiвником пiдприємства. 8.9. Затвердити перелiк посадових осiб, якi надiляються правом пiдпису документiв первинного облiку господарських операцiй та податкового облiку: - Договору, накази по пiдприємству: 1. Генеральний директор 2. Головний iнженер - Банкiвськi та касовi документи: 1. Генеральний директор 2. Головний бухгалтер 3. Заступник головного бухгалтера 4. Касир - Фiнансова, податкова та статистична звiтнiсть: 1. Генеральний директор 2. Головний iнженер 3. Головний бухгалтер - Податковi накладнi: 1. Начальник вiддiли збуту та логiстики 2. Економiсти вiддiлу збуту 3. Головний бухгалтер 4. Заступник головного бухгалтера 5. Бухгалтера Вищеперелiченi особи надiляються правами та несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту пiдприємства. 9. Структура та змiст фiнансової звiтностi 9.1. Затвердити структуру фiнансової звiтностi: а) баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); б) звiт про фiнансовi результати; в) звiт про сукупний дохiд; г) звiт про власний капiтал ; д) звiт про рух грошових коштiв ; є) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 9.2. Фiнансова звiтнiсть складається та подається по формах, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03. 99 р. № 87: по формi №1 Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); по формi №2 Звiт про фiнансовi результати; довiльна форма: Звiт про сукупний дохiд; по формi №3 Звiт про рух грошових коштiв; по формi № 4 Звiт про власний капiтал Примiтки подаються в довiльнi формi з розкриттям необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi При складаннi Звiту про рух грошових коштiв застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв та валових виплат грошових коштiв. Сплаченi проценти за позики вiдображаються в складi руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi Генеральний директор ПАТ Акумуляторний завод "САДА" О.В. Михальчук Головний бухгалтер ПАТ Акумуляторний завод "САДА" Н.Ю. Родiнiна
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович Сертифiкат аудитора серiї А N 004444, виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р. В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572. Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства Акумуляторний завод "САДА" за 2012 рiк. Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента. Згiдно договору № 15-ПАТ вiд 12.03.2013р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 12 березня по 04 квiтня 2013 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ АЗ "САДА" за 2012 рiк. Основнi вiдомостi про емiтента: - Публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод "САДА" (скорочена назва - ПАТ АЗ "САДА"; - КОД за ЄДРПОУ - 24962494; - Мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Нафтовикiв, 15а; - Зареєстровано виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради 07.09.2001р.; - Основний вид дiяльностi - виробництво батарей i акумуляторiв. Опис аудиторської перевiрки. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: - Баланс на 31 грудня 2012 року (форма № 1); - Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (ф. № 2); - Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (ф. № 3); - Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (ф. № 4); - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (ф. № 5). Зазначена фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ПАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок. Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки. Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ АЗ "САДА" (далi Пiдприємство): При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Облiкова полiтика Пiдприємства на 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк у цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2012 рiк становить 1 481 тис. грн., отриманий в результатi фiнансової дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi ПАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бух- галтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора: Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу ПАТ АЗ "САДА" не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Чистi активи емiтента на кiнець звiтного року мають вiд'ємне значення i становлять (4 135) тис. грн., статутний капiтал - 1207 тис. грн. Таким чином, чистi активи меншi за статутний капiтал на 5 342 тис. грн. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2012 роцi ПАТ АЗ "САДА" не мало. Стан корпоративного управлiння ПАТ АЗ "САДА" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки: Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк являється промiжною вiд Нацiональних до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що практично унеможливлює виконання абсолютно всих вимог, якi пред'являються до фiнансової звiтностi за МСФЗ. Згiдно МСФЗ, якщо хоча б одна вимога не виконується, то така фiнансова звiтнiсть не може бути визнана як звiтнiсть за МСФЗ. Умовно-позитивна думка: За результатами проведеного аудиту вважаю за можливе пiдтвердити, що, за винятком згаданих вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимо- гам, чинним на Українi. На мою думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiлною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства Акумуляторний завод "САДА" за 2012 рiк. Висловлюю думку, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства Акумуляторний завод "САДА" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, за винятком згаданих вище обмежень, та вiдповiдно вимогам чинного законодавства України. Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко Дата аудиторського висновку: 04 квiтня 2013р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається виробництвом автомобiльних акумуляторних батарей.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство здiйснювало придбаня та вiдчуження активiв (тис.грн.): Рiк Придбання Вiдчуження 2008 359,5 24,1 2009 40,6 16,3 2010 530,8 47,8 2011 461,9 61,8 2012 80,2 29,9
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є: - значний податковий тиск на товаровиробника - нестабiльнiсть законодавства - низька платоспроможнiсть власникiв автомобiльних засобiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2012р. пiдприємство пройшло планову документальну перевiрку ДПI за перiод 01.07.10-13.03.12 (один рiк та 9 мiсяцiв) Сума штрафних санкцiй згiдно акту перевiрки склала - 20,5 тис. грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних та залучених коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку збуту та покращення якостi продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiдження та розробки Товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи № 5028/7/4/2012 та № 5028/5/4/2012 до боржника ТОВ "Трайдент", код ЄДРПОУ 31275787. Рiшення по цим судовим справам винесено на користь ПАТ АЗ "САДА", загальна сума стягнень з ТОВ "Трайдент" на користь емiтента визначена судом у розмiрi 325,2тис. грн. На дату балансу сума боргу емiтентом не отримана. На майно боржника накладено арешт, та вiдкрито виконавче провадження.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  2093  1640   0  0  2093   1640
     — будівлі та споруди  1021  835  0  0  1021   835
     — машини та обладнання  254  212  0  0  254  212
     — транспортні засоби  698  546  0  0  698  546
     — інші  120  47  0  0  120  47
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  2093  1640  0  0  2093  1640
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 8369 тис.грн., залишкова вартiсть - 1640 тис.грн., знос - 6729 тис.грн. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -4135 -2390
   1207 1207
   1207 1207
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-4135.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1207.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 17606  X X
   Довгостроковий кредит  06-10-2006  17606  20.5  27-12-2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 7795  X X
   Усього зобов'язань X 25401  X X
   Опис: До складу iнших поточних зобов'язань включено: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 300 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 7507 тис. грн.; - з оплати працi - 161 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 127 тис.грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2011 1 0
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створено  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність)    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01-01-2013
   Підприємство За ЄДРПОУ 24962494
   Територія 73000, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Нафтовикiв, 15-А За КОАТУУ 6510100000
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління За СПОДУ 7744
   Вид економічної діяльності За КВЕД 31.40
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Нафтовикiв, 15-А
   Середня кількість працівників 90
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 24 17
   Первісна вартість 011 31 30
   Накопичена амортизація 012 7 13
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 2107 1640
   Первісна вартість 031 8336 8369
   Знос 032 6229 6729
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 2131 1657
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 3531 3469
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 9717 8793
   Товари 140 3718 1980
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 5604 4251
   первісна вартість 161 5604 4590
   резерв сумнівних боргів 162 0 339
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 212 218
   за виданими авансами 180 0 25
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2067 1132
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 5 5
   у т. ч. в касі 231 4 4
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 24854 19873
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 26985 21530

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1207 1207
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 0 0
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3597 -5342
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 -2390 -4135
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 264
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 264
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 18633 17306
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 18633 17306
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 450 300
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10043 7507
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 0 0
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 49 0
   з оплати праці 580 103 161
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 97 127
   Усього за розділом IV 620 10742 8095
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 26985 21530
   Керівник Михальчук Олександр Володимирович
   Головний бухгалтер Родiнiна Наталiя Юрiївна
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду на балансi товариства налiчується активiв на суму 21530 тис.грн. Необоротнi активi складають 1657 тис.грн., що на 474 тис.грн. менше нiж на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 8369 тис.грн., знос - 6729 тис.грн. Оборотнi активи протягом 2012 року зменшились на 4981 тис.грн. та склали 19873 тис.грн. Розмiр власного капiталу товариства на кiнець звiтного перiоду має вiд'ємне значення та склав (-4135) тис.грн. Статутний капiтал у 2012 роцi не змiнювався та становить 1207 тис.грн. На кiнець звiтного року зменшились довгостроковi зобов'язання товариства, якi складаються з довгострокового кредиту банку у розмiрi 17306 тис.грн. Поточнi зобов'язання на кiнець 2012 року становлять 8095 тис.грн., що на 2647 тис.грн. менше нiж на початок року та складаються з: поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями - 300 тис.грн.; кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 7507 тис.грн.; поточних зобов'язань з оплати працi - 161 тис.грн.; iнших поточних зобов'язань - 127 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 54603 48036
   Податок на додану вартість 015 0 0
   Акцизний збір 020 00
     025 00
   Інші вирахування з доходу 030 00
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5460348036
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 4785342053
   Валовий:    
   — прибуток 050 67505983
   — збиток 055 00
   — Інші операційні доходи 060 00
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 00
   Адміністративні витрати 070 20551567
   Витрати на збут 080 21991365
   Інші операційні витрати 090 482189
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 00
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 20142862
   — збиток 105 00
   Доход від участі в капіталі 110 00
   Інші фінансові доходи 120 00
   Інші доходи 130 00
   Фінансові витрати 140 34953529
   Витрати від участі в капіталі 150 00
   Інші витрати 160 00
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 00
   збиток 175 1481667
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 00
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 00
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 00
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 1481 667
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 1481 667
   Забезпечення матеріального заохочення 226 00

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 2961237018
   Витрати на оплату праці 240 25592065
   Відрахування на соціальні заходи 250 967792
   Амортизація 260 534586
   Інші операційні витрати 270 40191357
   Разом 280 3769141818

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 24 134 70024 134 700
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 24 134 70024 134 700
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0.0614-0.0276
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0.0614-0.0276
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий збиток у сумi 1481 тис. грн. (у 2011 р. збиток складав 667 тис.грн.). При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився з 48036 тис.грн. до 54603 тис.грн. У звiтному перiодi операцiйнi витрати (розд. II) зменшились порiвняно з 2011 роком на 4127 тис.грн. Так, матерiальнi затрати зменшились на 7406 тис. грн., витрати на оплату працi зросли на 494 тис. грн., iншi операцiйнi витрати зросли на 2662 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - на 175 тис. грн. Амортизацiйнi вiдрахування зменшились на 52 тис. грн. Усього операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк склали 37691 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 59442 51175
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 2511 563
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 0 883
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 47030 46682
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 5664 453
   Працівникам 105 2114 1606
   Витрат на відрядження 110 0 226
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 156 114
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 19 2
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1062 800
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 464 358
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 391 1560
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 5053 820
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5053 820
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 80 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -80 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 31158 33674
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 32636 30960
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 3495 3530
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4973 -816
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4973 -816
   Чистий рух коштів за звітний період 400 0 4
   Залишок коштів на початок року 410 5 1
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 5 5
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 5053 тис.грн. Так надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 59442 тис.грн., надходження авансiв покупцiв i замовникiв 2511 тис.грн. Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 47030 тис.грн., повернення авансiв - 5664 тис.грн.; працiвникам - 2114 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 1062 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi має вiд'ємне значення та складає (4973) тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1207 0 0 0 0 -3597 0 0 -2390
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 1207 0 0 0 0 -3597 0 0 -2390
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1481 0 0 -1481
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 -264 0 0 -264
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1745 0 0 -1745
   на кінець року 300 1207 0 0 0 0 -5342 0 0 -4135
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду розмiр власного капiталу товариства має вiд'ємне значення та становить (5342) тис.грн. Змiни у капiталi виникли внаслiдок отримання непокритого збитку у сумi (1481) тис.грн. та списання невiдшкодованих збиткiв у сумi (264) тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 31 7 0 0 0 1 0 6 0 0 0 30 13
   Разом 080 31 7 0 0 0 1 0 6 0 0 0 30 13
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3674 2674 12 0 0 0 0 177 0 0 0 3686 2851 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 2966 2620 36 0 0 30 30 170 0 0 0 2972 2760 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 1345 631 0 0 0 0 0 168 0 0 0 1345 799 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 325 294 25 3 2 0 0 13 0 0 0 353 309 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 26 10 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0
   Разом 260 8336 6229 73 3 2 43 30 528 0 0 0 8369 6729 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 1703
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 74 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 74 0

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 0 482
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 3495
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 4
   Поточний рахунок банку 650 1
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 5
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 264 0 0 0 0 264
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 264 0 0 0 0 264

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 267 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 2725 0 0
   Паливо 820 33 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 31 0 0
   Запасні частини 850 227 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 186 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 8793 0 0
   Товари 910 1980 0 0
   Разом 920 14242 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 13
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 1828
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4590 4590 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1132 1132 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 534
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0