Створення: 23.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Михальчук Олександр Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24962494
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Нафтовикiв, 15-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 38-07-37, 38-07-37
        Електронна поштова адреса емітента at@sada.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.sada.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   29-04-2013
   100
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2012р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства та порядку покриття збиткiв за 2012р. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили. Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi товариства за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, порядку покриття збиткiв за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК. 2. Звiт НР, висновок РК по балансу затвердити. 3. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi, баланс товариства за 2012р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Мале приватне пiдприємство "Арго-К" 14122899 м.Херсон, д/н, 73009, Херсонська область, Нафтовикiв, 15-А   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чихун Анатолiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82.31335380179% 19 866 081 
   Член Наглядової ради  Калашнiкова Рита Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00004143412% 10 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Чихун Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17.360853874300000% 4 189 990 
   Член ревiзiйної комiсiї  Чихун Вiктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 204 0.000845256% 204 
   Головний бухгалтер  Родiнiна Наталiя Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   24 056 295 99.67513580032 % 24 056 295 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михальчук Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, спеціаліст фінансів
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ " Камєлот-сервис", економіст
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном до переобрання. Стаж керiвної роботи 9 років, перелiк попереднiх посад: економіст, директор. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Анатолiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, ХНТУ, Нац. Академія держ.управління при Президенті України
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 14 років, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в МЧП "Агро-К" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Калашнiкова Рита Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Автоленд" , менеджер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 14 років, перелiк попереднiх посад: менеджер. Посадова особа обiймає посаду менеджера в ТОВ "Автоленд" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Серядня спеціальна, Херсонський проф.заклад обл.управління торговлі
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 13 років, перелiк попереднiх посад: виконавчий директор. Посадова особа обiймає посаду виконавчого директора в МЧП "Агро-К" (м.Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Вiктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 12 років. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Родiнiна Наталiя Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Херсонський національний технічний університет
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Ірбіс", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу призначено на посаду з 01.12.2008 р. наказом керівника на невизначений термін. Стаж керiвної роботи 16 років, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82 19 866 081 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17 4 189 990 0 0 0
   Усього  24 056 071 100 24 056 071 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   08-04-2011 32/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФР UA4000121099 Документарна 0.05 24134700 1206735 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звітному періоді товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публічне акцiонерне товариство Акумуляторний завод "САДА" є правонаступником Закритого акціонерного товариства Акумуляторний завод "САДА", яке 26 червня 2001 р. перереєстроване шляхом зміни назви закритого акціонерного товариства "САДА", заснованого згідно з установчим договором засновників від 9 квітня 1998 р. шляхом об'єднання їх внесків для здійснення господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства України.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Місце розташування товариства: Україна, 73009, м. Херсон, вул. Нафтовиків 15-а. Підприємство розташоване в промисловій частині міста Херсона, на земельній ділянці 1,3 га, розташовує виробничими площами - 4564 м2, складськими - 946 м2, та адміністративно-побутовими спорудами площею 1032м2. Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На виконання вимог спеціального листа НБУ, МФУ та Державної служби статистики України від 07.12.2011р. №12-208/1757-14830 датою переходу для складання фінансової звітності по міжнародним стандартам фінансової звітності МСФЗ-МСБО (JFRS-JAS) рахувати 01.01.2012року. 1. Загальне положення 1.1. Облікова політика - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані підприємством при складані та подані фінансової звітності. Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, облікову політику, застосовані до такої статті, слід визначити шляхом застосування МСФЗ. Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була: a) доречної для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та b) достовірною, в тому значені, що фінансова звітність: - подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки; - відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму - є нейтральними, тобто вільними від упереджень; - є обачливими; - є повними в усіх суттєвих аспектах. 1.2. На виконання листа МФУ від 29.07.2003р. №04203-108 "Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності" встановити що об'єктами застосування суттєвості є: - діяльність підприємства в цілому; - окремі господарські операції та об'єкти в цілому; - статті фінансової звітності Для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства встановити поріг суттєвості у розмірі 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу. Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат встановити поріг суттєвості, що дорівнює 2% чистого прибутку (збитку) підприємства. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку встановити поріг суттєвості у розмірі, що дорівнює 10% відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку їх справедливої вартості. Для визначення потрібних активів різниця між справедливою вартістю об'єктів обліку не повинна перевищувати 10% 1.3. Відображати відстроченні податкові активи та відстроченні податкові зобов'язання в річний фінансовий звітності. 1.4. При перерахунку доходів, витрат і коштів, виражених в іноземній валюті. 2. Принципи, оцінки та методи обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат. 2.1. Основні засоби. Згідно МСБО 16 основні питання обліку основних засобів - це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості, амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними. Основні засоби - матеріальні об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей протягом більше одного року. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) від 2500,00грн. Строком корисної експлуатації рахувати період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу оцінюється за його собівартістю. Після визнання активом об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Основні засоби розподіляються на класи: - Будівлі та споруди - Машини та обладнання - Транспортні засоби - Інструмент, прилади та інвентар - Інші основні засоби Встановити граничні терміни використання основних засобів: будівлі та споруди (20 - 40 років); машини та обладнання (5 - 15 років); транспортні засоби (5 - 10 років); інструменти, прилади та інвентар (4 - 20 років); інші об'єкти (5 - 15років). Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводі в експлуатацію об'єкта ОЗ наказом керівника. Для визнання основних засобів та строку корисної експлуатації організувати постійно працюючу експертно-технічну комісію у складі: Голова комісії - генеральний директор Члени комісії - головний інженер - комерційний директор - головний бухгалтер Застосовувати прямолінійний метод розрахунку амортизації. Результатом застосування прямолінійного методу амортизації є постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації, якщо ліквідаційна вартість активу не змінюється. Порядок відображення поліпшення основних засобів: подальші витрати понесені з метою заміни компоненту об'єкта основних засобів, який обліковується окремо та витрати в результаті яких очікується отримання економічної вигоди в майбутньому ( як такі: капітальний ремонт, реконструкція, модернізація) підлягають капіталізації. Всі інші витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, інші) визнаються витратами поточного звітного періоду в якому вони були понесені; Припиняється визнання балансової вартості об'єкта основних засобів після його вибуття. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта. 2.2. Нематеріальні активи Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснювати згідно с МСБО38 „Нематеріальні активи". В склад нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та мається можливість їх ідентифікації, вести контроль над ресурсом та є існування майбутніх економічних вигід від їх використання Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до підприємства та собівартість активу можна достовірно оцінити. Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Для погашення амортизованої величини актива протягом строку корисної експлуатації застосовувати прямолінійний метод розрахунку амортизації, котрий визначається в нарахуванні постійної суми амортизації протягом строку корисної експлуатації. Класи нематеріальних активів, термін корисного використання нематеріальних активів: - права постійного користування земельною ділянкою; - програмне забезпечення; - інші нематеріальні активи Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комісійно при вводі в експлуатацію об'єкта НА Поточні витрати на утримування нематеріального активу: Витрати, понесені під час використання або переміщення нематеріального активу, не включаються до балансової вартості цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економічної вигоди. 2.3. Зменшення корисності активів (МСБО 36) Відображення в обліку зменшення корисності активів: В кінці кожного звітного періоду (не пізніше дати 31.12 ) проводиться оцінка основних засобів, нематеріальних активів, інвестицій в асоційовані підприємства , чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливі вартості за мінусом витрат на продажу. Збитки від знецінення відносяться до витрат поточного періоду. При наявності ознак, що признані раніше збитки від знецінення активів більше не існують чи зменшились розраховувати суму відшкодування на яку збільшувати вартість активу зі сторнуванням раніше відображених збитків в поточному періоді . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації) по які даний актив визнавався до визнання зменшення корисності. 2.4.Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5) Критерії визнання: в склад активів, утримуваних для продажу включати непоточні активи, які не будуть використовуватись у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей і який має бути придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів і цей продаж повинен бути високо ймовірним. Метод оцінки: непоточний актив, класифікований як утримуваний для продажу, оцінюється і обліковується за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 2.5. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (МСБО 39) Оцінка довгострокових фінансових в асоційоване підприємство: Фінансові інвестицій в асоційоване підприємство обліковують по методу участі в капіталі згідно з яким, інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення (облігацій) на дату придбання за собівартістю придбання за справедливою вартістю з відображенням дооцінки/уцінки на рахунках інших доходів /інших витрат/ на звітну дату. 3.1 Облік поточних (оборотних активів) 3.1.1 Запаси Визнання, оцінку та облік запасів здійснювати згідно з МСБО 2 „Запаси". Запаси - це активи, які: - утримуються для продажу - перебувають у процесі виробництва для такого продажу - існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Запаси оцінюються за їх собівартістю В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матеріалів товарів. При виконанні послуг запаси оцінюються за витратами на їх виробництво. Собівартість запасів, які створюються на підприємстві складаються з витрати на переробку запасів і включають витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва зокрема: - прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних матеріалів допоміжних матеріалів, упаковки, електроенергія, паливо); - витрати з оплати праці основного виробничого персоналу ; - єдиний соціальний внесок; - амортизація виробничого обладнання; - витрати на утримання виробничого обладнання; - послуги сторонніх організацій безпосередньо пов'язаних з виробництвом; - інші прямі витрати та: - розподілені змінні виробничі накладні витрати; - сума розподілених постійних накладних витрат. - розподілені змінні виробничі накладні витрати; - сума розподілених постійних накладних витрат. До змінних виробничих накладні витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на проведення контролю якості продукції (заробітна плата персоналу відділу контролю якості відрахування ЕСВ), витрати на внутрішнє переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів. До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління та адміністративні витрати цих цехів. Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат 1 ампер / годину. Затвердити методи оцінки надходження та вибуття запасів по групах: - Запаси оприбуткуємо на баланс за купівельною вартістю; - При отриманні запасів за бартером оприбуткувати за справедливою вартістю, вказаною в накладній; - При виготовленні запасів власними силами підприємства оприбуткувати їх на склад за собівартістю їх виробництва; - При внесенні запасів до статутного капіталу підприємства оприбуткувати за справедливою вартістю, обраної зборами засновників і викладеної в протоколі зборів (або експертна оцінка, або за прайс-листами); - При отриманні запасів безоплатно їх оцінку здійснювати за справедливою вартістю; експертна оцінка; прайс-листи; оголошення публічного характеру в пресі, Інтернеті, радіо, телебачення; - При списанні ПММ, дизпалива, автошин, при складанні калькуляцій використовувати нормативний метод; - При виконанні ремонтів використовувати ідентифікований метод; - При відпуску запасів у виробництво: метод ФІФО; - При продажу запасів, товарів - продажний метод з урахуванням формування торгової націнки. При реалізації запасів, їх балансова вартість визначається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Запаси розподіляються на групи: - матеріали та сировина - покупні комплектуючі вироби - паливо - запасні частини - господарський інвентар та спеціальний одяг - незавершене виробництво - напівфабрикати - готова продукція Резерви на покриття збитків від знецінення запасів не нараховуються. При списанні малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів застосовувати 100% списання вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації . 4.1. Дебіторська заборгованість (МСБО). Дебіторська заборгованість включає: - заборгованість за товари, роботи, послуги - заборгованість по перерахованим податкам - інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги класифікувати у розрізі контрагентів, а в середині контрагентів - у розмірі договорів. Дебіторською заборгованістю є несплачені контрагентами суми за товари, роботи, послуги, виконанні в період, що передує звітуємому. Метод оцінки: Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислювати величину резерву сумнівних боргів, по конкретному дебітору. Резерв сумнівних боргів розраховувати по методу класифікації заборгованості та аналізу платіжноспроможності контрагентів, використовувати індивідуальний підхід до нарахування резерву сумнівних боргів. Іншу дебіторську заборгованість включати до звіту про фінансовий стан за методом нетто. Визнавати заборгованості сумнівними при - пред'явлення претензії; - пред'явлення позову в суд; - отриманні інформації про банкротство боржника або про припинення як юридичні особи у зв'язку з ліквідацією; - несплатою заборгованості в термін передбачений договором більше 1 року. 5.1. Облік зобов'язань 5.1.1 Оренда Визнання, оцінку та облік договорі оренди здійснювати згідно з МСБО 17 „Оренда" Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визнавати у складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані оренди, визнавати витратами. Дохід від оренди визнавати на прямолінійній основі протягом строку оренди, коли навіть надходження не здійснюються. 5.1.2 Виплати працівникам Зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть оплачуватись в майбутньому та витрати, коли підприємство споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівником визнаються згідно МСБО 19 „Виплати працівником". Виплати працівникам включають: - короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність - виплати при звільнені Зобов'язання по короткостроковим виплатам працівникам оцінюються на не дисконтованій основі. Поточні (місячні) виплати працівникам здійснювати згідно штатного розкладу та відпрацьованого часу. Визнати зобов'язання перед працівниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорічні відпустки. Нарахування забезпечень проводити щомісячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату праці. Щорічно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кількість днів невикористаних відпусток на кінець звітного періоду 5.1.3. Зобов'язання Згідно МСБО 17 „Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", зобов'язання - існуюче зобов'язання підприємства, яке виникає в результаті минулих дій і погашення яких, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів підприємства. Зобов'язання відносити до довгострокових термін погашення яких становить (за договором) більше 365 днів. Метод оцінки довгострокових зобов'язань: Кредити та займи спочатку визвати по справедливій вартості за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи відображати по амортизовані вартості ; люба різниця між отриманими коштами (за вирахування витрат при складанні угоди) та сумою до погашення відображається в звіті про фінансові результати на протязі терміну на який виданий кредит чи позика з використання ефективної ставки процента. Не визнавати зобов'язанням звітного періоду існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, коли немає ймовірності, вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання. Забезпечення необхідно визнавати, якщо - підприємство має існуюче зобов'язання внаслідок минулих подій - ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язань - можна достовірно оцінити суму зобов'язань. Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання - це сума, яку підприємство обґрунтовано сплатило б для погашення зобов'язань. Оцінки результатів та фінансового впливу визначаються на основі судження управлінського персоналу. Здійснювати резервування забезпечення на оплату відпусток. Величину забезпечення на оплату відпусток розраховувати як перемноження фактично начисленої працівникам заробітної плати норми резервування розрахованої як відношення річної планової суми на виплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці. 5.1.4. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи МСФЗ 37 Забезпечення слід визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання зобов'язання; в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку підприємство обґрунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третій стороні на кінець звітного періоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 6.1. Облік доходів та витрат 6.1.1 Доходи МСБО 18 Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників цього капіталу. Дохід включає тільки валове надходження економічних вигід, які отриманні чи підлягають отриманню підприємством на його власний рахунок. Податок на додану вартість не є економічними вигодами, що надходять до підприємства і не веде до збільшення капіталу, отже виключається з доходу. Сума доходу, яка виникає в результаті операції визначається шляхом угоди між підприємством та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана. Дохід від продажу товару має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов: - підприємство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар(оформлення згідно всіх вимог видаткова накладна); - за підприємством не залишається ані подальше участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; - суму доходу можна достовірно оцінити; - ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; - витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Етап завершеності операції - підписання акту виконаних робіт на повне виконання договірних зобов'язань або їх чистки, яку можна достовірно оцінити. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: - можна достовірно оцінити суму доходів - є ймовірність надходження до підприємства економічних вигід, пов'язаних з операцією - можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду - можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів підприємства, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, якщо є ймовірн6ість, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть до підприємства та можна достовірно оцінити суму доходу має визнаватись на такій основі: - відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Ефективна вставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередню оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. - дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати Рахувати грошовими коштами, а проценти по таким вкладам - доходами від операційної діяльності. 6.1.2 Витрати Встановити перелік та склад статей калькуляції виробничої собівартості (робіт, послуг) 1. Сировина та матеріали 2. Основна зарплата 3. Відрахування на соцстрахування 4. додаткова зарплата 5. Витрати на утримання обладнання 6. Паливо та енергія 7. Інші виробничі витрати 8. Загальновиробничі витрати 9. Напівфабрикати і послуги сторонніх організацій 10. Втрати від браку Затвердити перелік та склад загально виробничих, адміністративних та витрат на збуд. Витрати на позики МСБО 23 Капіталізацію фінансових витрат не здійснювати, а визнавати їх витратами звітного періоду, в якому вони були нараховані. 7. Техніка бухгалтерського обліку 7.1.Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання п. 4 ст. 8 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановити з 1 січня 2012 року: Журнально-ордерну форму організації бухгалтерського обліку із застосуванням на підприємстві комп'ютерної бухгалтерської програми 1С-бухгалтерія. Контроль за рівнем відповідності регістрів обліку, порядку, і способу реєстрації та узагальнення інформації, передбаченого даною комп'ютерною програмою, вимогам законодавства покладається на головного бухгалтера підприємства. 7.2. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 21.12.99 р. № 291, робочий план рахунків і регістрів аналітичного обліку (додаток № 1). 7.3. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва". 7.4. Аналітичний облік основних засобів та запасів вести по групам, а в кожній групі по найменування одиниці основних засобів та запасів. 7.5. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей по підрозділах наступним чином: - У бухгалтерії - у кількісно-сумарному вимірі; - На складах - у кількісному вимірі; - В магазині - у кількісно-сумарному вимірі; - В цехах і на дільницях - у кількісному вимірі. 7.6.Інвентаризацію активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів) проводити станом на 30 листопада кожного звітного року. Результати інвентаризації відображати у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 7.7.Складати та подавати звітність згідно з вимогами Податкової служби України, Державної служби Статистики, Пенсійного фонду України, Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 7.8. Затвердити порядок нумерації податкових накладних: з № 1 щомісяця. 7.9.Затвердити нумерацію довіреностей, рахунків, прибуткових і видаткових ордерів: з № 1 і наскрізна до кінця року. 7.10. Затвердити порядок обліку розрахунків з покупцями і постачальниками без застосування рахунків для розрахунків за авансами). 8. Організація бухгалтерського обліку. 8.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер 8.2.Відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності покладається на головного бухгалтера. 8.3. Призначення та звільнення головного бухгалтера здійснюється за наказом генерального директора. 8.4. Відповідно до п. 7 ст. 8 від 16.07.99 р. № 996-XІV Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" головний бухгалтер підприємства: - Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової та податкової звітності; - Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - Бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства. 8.5. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання всіма працівниками підприємства; 8.6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на генерального директора та головного бухгалтера. 8.7. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність за організацію і ведення обліку перед керівником підприємства. 8.8. Обов'язки і відповідальність працівників бухгалтерії регламентуються посадовими інструкціями, затвердженими керівником підприємства. 8.9. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом підпису документів первинного обліку господарських операцій та податкового обліку: - Договору, накази по підприємству: 1. Генеральний директор 2. Головний інженер - Банківські та касові документи: 1. Генеральний директор 2. Головний бухгалтер 3. Заступник головного бухгалтера 4. Касир - Фінансова, податкова та статистична звітність: 1. Генеральний директор 2. Головний інженер 3. Головний бухгалтер - Податкові накладні: 1. Начальник відділи збуту та логістики 2. Економісти відділу збуту 3. Головний бухгалтер 4. Заступник головного бухгалтера 5. Бухгалтера Вищеперелічені особи наділяються правами та несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству та Статуту підприємства. 9. Структура та зміст фінансової звітності 9.1. Затвердити структуру фінансової звітності: а) баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); б) звіт про фінансові результати; в) звіт про сукупний дохід; г) звіт про власний капітал ; д) звіт про рух грошових коштів ; є) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 9.2. Фінансова звітність складається та подається по формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99 р. № 87: по формі №1 Баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); по формі №2 Звіт про фінансові результати; довільна форма: Звіт про сукупний дохід; по формі №3 Звіт про рух грошових коштів; по формі № 4 Звіт про власний капітал Примітки подаються в довільні формі з розкриттям необхідної інформації відповідно до МСБО 1 Подання фінансової звітності При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів та валових виплат грошових коштів. Сплачені проценти за позики відображаються в складі руху грошових коштів від фінансової діяльності Генеральний директор ПАТ Акумуляторний завод "САДА" О.В. Михальчук Головний бухгалтер ПАТ Акумуляторний завод "САДА" Н.Ю. Родініна
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається виробництвом автомобільних акумуляторних батарей.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останніх п'яти років товариство здійснювало придбаня та відчуження активів (тис.грн.): Рік Придбання Відчуження 2009 40,6 16,3 2010 530,8 47,8 2011 461,9 61,8 2012 80,2 29,9 2013 101,1 3,2
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є: - значний податковий тиск на товаровиробника - нестабiльнiсть законодавства - низька платоспроможність власників автомобільних засобів.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді товариство не порушувало законодавство, фактів виплати штрафних санкцій не було.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної діяльності товариства у звітному періоді здійснювалось за рахунок власних та залучених коштів.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку збуту та покращення якості продукції.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiдження та розробки Товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судові справи № 926/1056/13 до боржника ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000", код ЄДРПОУ 30431035. Рішення по цій судовій справі винесено на користь ПАТ АЗ "САДА", загальна сума стягнень з ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000" на користь емітента визначена судом у розмірі 105,8тис. грн. заборгованість та 2,1тис.грн. судовий сбір. На дату балансу сума боргу емітентом не отримана. На майно боржника накладено арешт, та відкрито виконавче провадження.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  1640  19762   0  0  1640   19762
     — будівлі та споруди  835  15995  0  0  835   15995
     — машини та обладнання  212  2917  0  0  212  2917
     — транспортні засоби  546  786  0  0  546  786
     — інші  47  64  0  0  47  64
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  1640  19762  0  0  1640  19762
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 27885 тис. грн., знос становить 8123 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 29,13 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   12029 -4135
   1207 1207
   1207 1207
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12029.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1207.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 17089  X X
   Довгостроковий  06-10-2006  17089  23  31-12-2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 62  X X
   Інші зобов'язання X 12478  X X
   Усього зобов'язань X 29629  X X
   Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: - довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 264 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 11660 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi в сумi 158 тис. грн.; - поточнi забезпечення в сумi 71 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 325 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2013 1 0
   2 2012 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачергові збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створено  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність)    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність