Створення: 09.04.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Михальчук Олександр Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24962494
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Нафтовикiв, 15-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 38-07-37, 38-07-37
        Електронна поштова адреса емітента at@sada.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.sada.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   24-04-2014
   100
   Черговi збори вiдбулися 24.04.2014р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт про результати дiяльностi за 2013р. 2.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2013р. 4.Переобрання наглядової ради та ревкомiсiї. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили. Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 1. звiт про результати дiяльностi за 2013р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, порядку покриття збиткiв за 2013р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК. 2. звiт НР, висновок РК по балансу затвердити. 3. звiт про результати дiяльностi, баланс за 2013р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 4. - обрати наглядову раду ПАТ АЗ "САДА" в складi 2 осiб термiном на 3 роки, головою ради обрати Чи-хуна Анатолiя Миколайовича; членом ради - Калашнiкову Риту Iванiвну. - обрати РК ПАТ АЗ "САДА" в складi 2 осiб термiном на 3 роки, головою РК обрати Чихун Тетяну Iва-нiвну, членом РК - Чхуна Вiктора Миколайовича. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Мале приватне пiдприємство "Арго-К" 14122899 м.Херсон, д/н, 73009, Херсонська область, Нафтовикiв, 15-А   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чихун Анатолiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82.31335380179% 19 866 081 
   Член Наглядової ради  Калашнiкова Рита Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00004143412% 10 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Чихун Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17.3608538743% 4 189 990 
   Член ревiзiйної комiсiї  Чихун Вiктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 204 0.000845256% 204 
   Головний бухгалтер  Родiнiна Наталiя Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   24 056 295 99.67513580032 % 24 056 295 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михальчук Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, спеціаліст фінансів
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ " Камєлот-сервис", економіст
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2011 р. терміном до переобрання. Стаж керiвної роботи 10 років, перелiк попереднiх посад: економіст, директор. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Анатолiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, ХНТУ, Нац. Академія держ.управління при Президенті України
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 15 років, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в МЧП "Агро-К" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Калашнiкова Рита Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Автоленд" , менеджер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 15 років, перелiк попереднiх посад: менеджер. Посадова особа обiймає посаду менеджера в ТОВ "Автоленд" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Серядня спеціальна, Херсонський проф.заклад обл.управління торговлі
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 14 років, перелiк попереднiх посад: виконавчий директор. Посадова особа обiймає посаду виконавчого директора в МЧП "Агро-К" (м.Херсон). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Вiктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 13 років. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Родiнiна Наталiя Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Херсонський національний технічний університет
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Ірбіс", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу призначено на посаду з 01.12.2008 р. наказом керівника на невизначений термін. Стаж керiвної роботи 17 років, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82 19 866 081 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17 4 189 990 0 0 0
   Усього  24 056 071 100 24 056 071 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   08-04-2011 32/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФР UA4000121099 Документарна 0.05 24134700 1206735 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звітному періоді товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публічне акцiонерне товариство Акумуляторний завод "САДА" є правонаступником Закритого акціонерного товариства Акумуляторний завод "САДА", яке 26 червня 2001 р. перереєстроване шляхом зміни назви закритого акціонерного товариства "САДА", заснованого згідно з установчим договором засновників від 9 квітня 1998 р. шляхом об'єднання їх внесків для здійснення господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства України.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Місце розташування товариства: Україна, 73009, м. Херсон, вул. Нафтовиків 15-а. Підприємство розташоване в промисловій частині міста Херсона, на земельній ділянці 1,3 га, розташовує виробничими площами - 4564 м2, складськими - 946 м2, та адміністративно-побутовими спорудами площею 1032м2. Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПАО АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД "САДА" ПРИКАЗ № 1 "01" января 2014г. г. Херсон Об организации бухгалтерского и налогового учета, составлении финансовой и налоговой отчетности. Руководствуясь Законом Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", положениями (стандартами) бухгалтерского учета, нормами налогового законодательства, инструкциями и другими нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и представления финансовой и налоговой отчетности, и выполняя требования, предусмотренные Уставом предприятия, приказываю: 1. Для обеспечения ведения бухгалтерского учета на предприятии и во исполнение п. 4 ст. 8 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" установить с 1 января 2014 года следующую форму организации бухгалтерского учета: 1.1. Журнально-ордерную с применением на предприятии компьютерной бухгалтерской программы 1С-бухгалтерия. Контроль за уровнем соответствия регистров учета, порядка, и способа регистрации и обобщения информации, предусмотренного данной компьютерной программой, требованиям законодательства возлагается на главного бухгалтера предприятия. 1.2. Утвердить разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденного приказом Минфина Украины от 21.12.99 г. № 291, рабочий план счетов и регистров аналитического учета (приложение № 1). 1.3. Использовать для обобщения информации о расходах предприятия счета класса 9 "Затраты производства". 1.4. Организовать аналитический учет движения товарно-материальных ценностей по подразделениям следующим образом: - в бухгалтерии - в количественно-суммарном измерении; - на складах - в количественном измерении; - в магазине - в количественно-суммарном измерении; - в цехах и на участках - в количественном измерении. 1.5. Утвердить порядок нумерации налоговых накладных: с №1 ежемесячно. 1.6. Утвердить нумерацию доверенностей, счетов, приходных и расходных ордеров: с № 1 и сквозная до конца года. 1.7. Утвердить порядок учета расчетов с отечественными покупателями и поставщиками (резидентами) без применения счетов для расчетов по авансам). 1.7. Утвердить порядок учета расчетов с иностранными покупателями и поставщиками (нерезидентами) с применения счетов для расчетов по авансам). 2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией предприятия, которую возглавляет главный бухгалтер. 3. В соответствии с п. 7 ст. 8 от 16.07.99 г. № 996-XІV Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" главный бухгалтер предприятия: - обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических основ бухгалтерского учета, составление и представление в установленные сроки финансовой и налоговой отчетности; - организует контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; - принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от нее, потерь и порчи ценностей предприятия. 3.1. Распоряжения главного бухгалтера, касающиеся осуществления бухгалтерского учета на предприятии, являются обязательными для исполнения всеми работниками предприятия; 3.2. Главный бухгалтер несет личную ответственность за организацию и ведение учета перед руководителем предприятия. 3.3. Обязанности и ответственность работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями, утвержденными руководителем предприятия. 4. Утвердить перечень должностных лиц, наделяемых правом подписи документов первичного учета хозяйственных операций и налогового учета и образцы подписей по перечню (приложение № 2). 4.1. Перечисленные в приложении № 2 лица наделяются правами и несут всю полноту ответственности за соответствие проведенных операций действующему законодательству и Уставу предприятия. 5. С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в период с 30 декабря 2014 по 06 января 2015 провести ежегодную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии со ст. 10 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XІV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", а также другими нормативными документами. 5.1. Для проведения инвентаризационной работы утвердить постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе: генеральный директор - председатель комиссии, главный инженер - член комиссии, главный бухгалтер - член комиссии, бухгалтер - член комиссии, начальник отдела сбыта и логистики - член комиссии. 5.1.1. Права, обязанности и задачи, возлагаемые на членов постоянно действующей инвентаризационной комиссии, определены Инструкцией по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденной приказом Минфина от 11.08.94 г. № 69. 5.1.2. Дополнительно к задачам, обусловленным Инструкцией по инвентаризации, на постоянно действующую инвентаризационную комиссию возлагаются задачи по: - определению эффективности применяемых на предприятии принципов, методов учетной политики; - проведению работ по оценке активов и обязательств (определение срока службы приобретаемых предприятием предметов, их возможной ликвидационной стоимости, отклонение остаточной стоимости объектов основных средств и нематериальных активов от их справедливой стоимости на дату баланса). 6. Для единообразного отражения операций с товарно-материальными ценностями установить следующий порядок их учета и списания. 6.1. Начисление амортизации по основным средствам осуществлять в бухгалтерском и налоговом учетах прямолинейным методом. 6.2. Переоценку основных средств осуществлять в случае, если их остаточная стоимость существенно (более чем на 10 %) отличается от справедливой стоимости на дату годового баланса. 6.3. К малоценным необоротным материальным активам (далее - МНМА) относить материальные ценности, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года и первоначальная стоимость которых менее 2 500 грн. 6.4. Амортизацию по МНМА начислять в первом месяце использования объекта в размере 100 % его амортизируемой стоимости. 6.5. Амортизацию нематериальных активов осуществлять прямолинейным методом. 6.6. Материальные активы, установленный срок использования которых менее одного года, считать малоценными и быстроизнашивающимися предметами (МБП). Балансовая стоимость таких предметов при передаче их со склада в эксплуатацию списывается на соответствующие статьи расходов. Осуществлять обязательное ведение количественного учета таких предметов в разрезе материально ответственных лиц до момента их полной ликвидации (списания с баланса). 6.7. По ремонтам и всем видам улучшений основных средств, как собственных, так и арендованных, предусмотреть в 2014 году общий лимит в размере 10% от балансовой (остаточной) стоимости основных средств на 01.01.2014 г. в размере 145 000,00 грн. В случае превышения 10% лимита: - по арендованным основным средствам создать объект основных средств на сумму превышения и амортизировать по норме амортизации соответствующей группе, к которой этот объект основных средств относится; - по собственным основным средствам сумму превышения распределить пропорционально понесенным затратам на ремонт на соответствующее основное средство. 6.8. Утвердить методы оценки поступления и выбытия запасов по группам: - запасы оприходуем на баланс по покупной стоимости; - при получении запасов по бартеру оприходовать по справедливой стоимости, указанной в накладной; - при изготовлении запасов собственными силами предприятия оприходовать их на склад по себестоимости их производства; - при внесении запасов в уставный капитал предприятия оприходовать по справедливой стоимости, выбранной собранием учредителей и изложенной в протоколе собрания (или экспертная оценка, или по прайс-листам); - при получении запасов безвозмездно их оценку осуществлять по справедливой стоимости; экспертная оценка; прайс-листы; объявления публичного характера в прессе, Интернете, радио, телевиденье; - при списании ГСМ, дизтоплива, автошин, при составлении калькуляций использовать нормативный метод; - при выполнении ремонтов использовать идентифицированный метод; - при отпуске запасов в производство: метод ФИФО; - при продаже запасов, товаров - продажный метод с учетом формирования торговой наценки. 6.8. Транспортно-заготовительные расходы включать в себестоимость приобретенных запасов. 7. Установить перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимости продукции (работ, услуг), переменных и постоянных общепроизводственных расходов (приложение № 3). Принять в качестве базы распределения переменных и постоянных общепроизводственных расходов 1 ампер/час. 8. Установить лимит кассы на 2014 г. согласно расчета на уровне 60 000,00 гривен. (приложение № 4) 9. Согласно НСБУ 31 "Финансовые расходы" финансовые расходы (% по кредиту, финансовый лизинг - платежи по нему) признавать расходами того периода, в котором они были начислены, а те финансовые расходы, которые связаны с созданием квалификационного актива капитализировать (в период производства, строительства, выращивания) или не капитализировать, а относить на финансовый результат. 10. Резервы предстоящих расходов в 2014г не создавать 11. До 05 января 2014 г. составить график отпусков работников на 2014 год. 12. При непрерывной работе за компьютером ввести дополнительные перерывы в работе; - бухгалтерам, экономистам, инженерам, секретарям - 15 минут через каждые 2 часа работы. 13. Бухгалтерии уведомлять работников о суммах, причитающихся работнику при увольнении в виде расчетного листа. 14. Уведомлять о дате начала отпуска работников за 14 календарных дней до его начала приказом или в журнале уведомлений отпусков (выбрать). 15. Разработать на 2014 год положение о премировании работников. 16. Разработать положение о скидках, акциях для обоснования обычных цен. 17. Ввести доплаты: - за вредные условия труда - 12% от оклада - ночное время - 20% от оклада (с 22.00 до 6.00); - за совмещение профессий и должностей 50% от оклада; 18. Переработки по учету рабочего времени (сверхурочные) просчитывать помесячно в зависимости от нормы часов в месяц. 19. Возложить ответственность за организацию бух. учета на предприятии на генерального директора - Михальчук А.В.- согласно ст.8 раздел 3 п. 3 ЗУ № 996. 20. Контроль за выполнением этого приказа оставляю за собой. Генеральный директор _____________________________________А.В. Михальчук (подпись)
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається виробництвом автомобільних акумуляторних батарей.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останніх п'яти років товариство здійснювало придбаня та відчуження активів (тис.грн.): Рік Придбання Відчуження 2010 530,8тис.грн. 47,8тис.грн. 2011 461,9тис.грн. 61,8тис.грн. 2012 80,2тис.грн 29,9тис.грн. 2013 101,1тис. грн. 3,2тис.грн. 2014 685,0тис.грн. 3,0тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є: - значний податковий тиск на товаровиробника - нестабiльнiсть законодавства - низька платоспроможність власників автомобільних засобів.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді товариство мало такі судові справи: Судові справи № 926/1056/13 до боржника ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000", код ЄДРПОУ 30431035. Рішення по цій судовій справі винесено на користь ПАТ АЗ "САДА", загальна сума стягнень з ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000" на користь емітента визначена судом у розмірі 105,8тис. грн. заборгованість та 2,1тис.грн. судовий сбір. На дату балансу сума боргу емітентом не отримана.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної діяльності товариства у звітному періоді здійснювалось за рахунок власних та залучених коштів.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку збуту та покращення якості продукції.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiдження та розробки Товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судові справи № 926/1056/13 до боржника ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000", код ЄДРПОУ 30431035. Рішення по цій судовій справі винесено на користь ПАТ АЗ "САДА", загальна сума стягнень з ТОВ "Торговий Дім "МОНОЛІТ-2000" на користь емітента визначена судом у розмірі 105,8тис. грн. заборгованість та 2,1тис.грн. судовий сбір. На дату балансу сума боргу емітентом не отримана.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  19762  18786   0  0  19762   18786
     — будівлі та споруди  15995  15101  0  0  15995   15101
     — машини та обладнання  2917  2533  0  0  2917  2533
     — транспортні засоби  786  1056  0  0  786  1056
     — інші  64  96  0  0  64  96
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  19762  18786  0  0  19762  18786
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 28567 тис. грн., знос становить 9781 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 34,23 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -6713 12293
   1207 1207
   1207 1207
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-6713.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1207.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 29234  X X
   Довгостроковий  06-10-2006  29234  31-12-2016 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 6300  X X
   Інші зобов'язання X 15952  X X
   Усього зобов'язань X 51486  X X
   Опис: До складу iнших зобов'язань (15952 тис.грн.)включенi: - короткостроковi кредити банку в сумi 47 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 13486 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi в сумi 221 тис. грн.; - поточнi забезпечення в сумi 171 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 2027 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   24-04-2014 24-04-2014 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2014 1 0
   2 2013 1 0
   3 2012 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачергові збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створено  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність)    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 24962494
   Територія 73000, Херсонська область , д/н, м. Херсон , вул. Нафтовикiв, 15-А За КОАТУУ 6510100000
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО БАТАРЕЙ І АКУМУЛЯТОРІВ За КВЕД 27.20
   Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ За КВЕД 31.40
   Вид економічної діяльності РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ БЕЗ ПЕРЕВАГИ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ За КВЕД 52.12
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область , д/н, м. Херсон , вул. Нафтовикiв, 15-А
   Середня кількість працівників 95
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 12 8
   - первісна вартість 1001 30 30
   - накопичена амортизація 1002 18 22
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
   Основні засоби: 1010 19762 18786
   - первіна вартість 1011 27885 28567
   - знос 1012 8123 9781
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   - інші фінансові інвестиції 1035 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
   Відстрочені податкові активи 1045 0 0
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 19774 18794
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 16579 15922
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3945 4994
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 30 151
   - з бюджетом 1135 223 65
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 219 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1101 2644
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 6 2203
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 0 0
   Усього за розділом II 1195 21884 25979
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
   Баланс 1300 41658 44773

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1207 1207
   Капітал у дооцінках 1405 18412 17093
   Додатковий капітал 1410 0 0
   Резервний капітал 1415 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7326 -25013
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 12293 -6713
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 16939 29234
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
   Довгострокові забезпечення 1520 0 0
   Цільове фінансування 1525 0 0
   Усього за розділом II 1595 16939 29234
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 150 47
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
   - товари, роботи, послуги 1615 11660 13486
   - розрахунками з бюджетом 1620 0 0
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 0 0
   - розрахунками зі страхування 1630 158 221
   - розрахунками з оплати праці 1630 158 221
   Поточні забезпечення 1660 71 171
   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
   Інші поточні зобов'язання 1690 387 8327
   Усього за розділом III 1695 12426 22252
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 41658 44773
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 58849 44052
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (48567) (38320)
   Валовий:
   - прибуток 2090 10282 5732
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 326 0
   Адміністративні витрати 2130 (1768) (1703)
   Витрати на збут 2150 (2879) (2402)
   Інші операційні витрати 2180 (20999) (343)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 0 1284
   - збиток 2195 (15038) (0)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 0 0
   Інші доходи 2240 0 0
   Фінансові витрати 2250 (2649) (3532)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (0) (0)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 0 0
   - збиток 2295 (17687) (2248)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 0 0
   - збиток 2355 (17687) (2248)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -1319 18412
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1319 18412
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1319 18412
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -19006 16164

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 30664 26877
   Витрати на оплату праці 2505 2775 2799
   Відрахування на соціальні заходи 2510 1046 1051
   Амортизація 2515 1664 1399
   Інші операційні витрати 2520 27774 3925
   Разом 2550 63923 36051

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 24 134 700 24 134 700
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 24 134 700 24 134 700
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.7328 -0.0931
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.7328 -0.0931
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток в сумi 17687 тис. грн. (в 2013р. збиток склав 2248 тис. грн.). Операцiйнi витрати товариства (розд. III) в звiтному перiодi збiльшилися порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року на 27872 тис. грн. i склали 63923 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 75205 48769
   - Повернення податків і зборів 3005 0 0
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
   - Цільового фінансування 3010 0 0
   - Інші надходження 3095 1560 2
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (53754) (35625)
   - Праці 3105 (2173) (2267)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1088) (1126)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 518 716
   - Інші витрачання 3190 (2173) (288)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6975 4090
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 0
   - необоротних активів 3205 0 0
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 0 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (0) (39)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -39
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 2137 25013
   Інші надходження 3340 0 0
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 4459 25530
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (0) (0)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4971 -4050
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2004 1
   Залишок коштів на початок року 3405 6 5
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 193 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 2203 6
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний перiод. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 75205 тис. грн., надходження вiд авансiв покупцiв i замовникiв 480 тис. грн., надходження вiд повернення авансiв 1758 тис. грн., iншi надходження склали 1560 тис. грн. В той же час, витрачання товариства вiд операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 53754 тис. грн., на оплату працi 2173 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 1088 тис. грн., на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв 518 тис. грн., на оплату повернення авансiв 7833 тис. грн., iншi витрачання склали 2173 тис. грн. Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi є надходження вiд отримання позик в сумi 2137 тис. грн. та витрачання грошових коштiв на погашення позик в сумi 4459 тис. грн., а також витрачання на сплату вiдсоткiв в сумi 2649 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становив 2203 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 1207 18412 0 0 -7590 0 0 12029
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 264 0 0 264
   Скоригований залишок на початок року 4095 1207 18412 0 0 -7326 0 0 12293
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -17687 0 0 -17687
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -1319 0 0 0 0 0 -1319
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 -1319 0 0 -17687 0 0 -19006
   Залишок на кінець року 4300 1207 17093 0 0 -25013 0 0 -6713
   Примітки:
   д/в
  • Примітки

   Примітки