Створення: 20.03.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Михальчук Олександр Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   20-03-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24962494
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Нафтовикiв, 15-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 38-07-37, 38-07-37
        Електронна поштова адреса емітента at@sada.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.sada.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, оскiльки в звiтному роцi особлива iнформацiя не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   29-04-2016
   100
   Черговi збори вiдбулися 29.04.2016р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затведження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 3.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 4.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 5.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2015р. 6.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Мале приватне пiдприємство "Арго-К" 14122899 м.Херсон, д/н, 73009, Херсонська область, Нафтовикiв, 15-А   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чихун Анатолiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82.31335380179% 19 866 081 
   Член Наглядової ради  Калашнiкова Рита Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00004143412% 10 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Чихун Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17.3608538743% 4 189 990 
   Член ревiзiйної комiсiї  Чихун Вiктор Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 204 0.000845256% 204 
   Головний бухгалтер  Родiнiна Наталiя Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   24 056 295 99.67513580032 % 24 056 295 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михальчук Олександр Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, спецiалiст фiнансiв
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ " Камєлот-сервис", економiст
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.03.2011 р. термiном до переобрання. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: економiст, директор. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Анатолiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, ХНТУ, Нац. Академiя держ.управлiння при Президентi України
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 17 рокiв, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в МЧП "Агро-К" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Калашнiкова Рита Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Автоленд" , менеджер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 17 рокiв, перелiк попереднiх посад: менеджер. Посадова особа обiймає посаду менеджера в ТОВ "Автоленд" (м. Херсон). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Серядня спецiальна, Херсонський проф.заклад обл.управлiння торговлi
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МЧП "Агро-К", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: виконавчий директор. Посадова особа обiймає посаду виконавчого директора в МЧП "Агро-К" (м.Херсон). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чихун Вiктор Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Родiнiна Наталiя Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Iрбiс", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу призначено на посаду з 01.12.2008 р. наказом керiвника на невизначений термiн. Стаж керiвної роботи 19 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 866 081 82 19 866 081 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 189 990 17 4 189 990 0 0 0
   Усього  24 056 071 100 24 056 071 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   08-04-2011 32/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФР UA4000121099 Документарна 0.05 24134700 1206735 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство Акумуляторний завод "САДА" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства Акумуляторний завод "САДА", яке 26 червня 2001 р. перереєстроване шляхом змiни назви закритого акцiонерного товариства "САДА", заснованого згiдно з установчим договором засновникiв вiд 9 квiтня 1998 р. шляхом об'єднання їх внескiв для здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Мiсце розташування товариства: Україна, 73009, м. Херсон, вул. Нафтовикiв 15-а. Пiдприємство розташоване в промисловiй частинi мiста Херсона, на земельнiй дiлянцi 1,3 га, розташовує виробничими площами - 4564 м2, складськими - 946 м2, та адмiнiстративно-побутовими спорудами площею 1032м2. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПАО АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД "САДА" ПРИКАЗ № 1 "04" января 2016г. г. Херсон Об организации бухгалтерского и налогового учета, составлении финансовой и налоговой отчетности. Руководствуясь Законом Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", положениями (стандартами) бухгалтерского учета, нормами налогового законодательства, инструкциями и другими нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и представления финансовой и налоговой отчетности, и выполняя требования, предусмотренные Уставом предприятия, приказываю: 1. Для обеспечения ведения бухгалтерского учета на предприятии и во исполнение п. 4 ст. 8 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" установить с 1 января 2016 года следующую форму организации бухгалтерского учета: 1.1. Журнально-ордерную с применением на предприятии компьютерной бухгалтерской программы 1С-бухгалтерия. Контроль за уровнем соответствия регистров учета, порядка, и способа регистрации и обобщения информации, предусмотренного данной компьютерной программой, требованиям законодательства возлагается на главного бухгалтера предприятия. 1.2. Утвердить разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденного приказом Минфина Украины от 21.12.99 г. № 291, рабочий план счетов и регистров аналитического учета (приложение № 1). 1.3. Использовать для обобщения информации о расходах предприятия счета класса 9 "Затраты производства". 1.4. Организовать аналитический учет движения товарно-материальных ценностей по подразделениям следующим образом: - в бухгалтерии - в количественно-суммарном измерении; - на складах - в количественном измерении; - в магазинах - в количественно-суммарном измерении; - в цехах и на участках - в количественном измерении. 1.5. Утвердить порядок нумерации налоговых накладных: с №1 ежемесячно. 1.6. Утвердить нумерацию доверенностей, счетов, приходных и расходных ордеров: с № 1 и сквозная до конца года. 1.7. Утвердить порядок учета расчетов с отечественными покупателями и поставщиками (резидентами) без применения счетов для расчетов по авансам). 1.8. Утвердить порядок учета расчетов с иностранными покупателями и поставщиками (нерезидентами) с применения счетов для расчетов по авансам). 1.9. Продолжительность нормального операционного цикла изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) один календарный месяц. 2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией предприятия, которую возглавляет главный бухгалтер. 3. В соответствии с п. 7 ст. 8 от 16.07.99 г. № 996-XIV Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" главный бухгалтер предприятия: - обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических основ бухгалтерского учета, составление и представление в установленные сроки финансовой и налоговой отчетности; - организует контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; - принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от нее, потерь и порчи ценностей предприятия. 3.1. Распоряжения главного бухгалтера, касающиеся осуществления бухгалтерского учета на предприятии, являются обязательными для исполнения всеми работниками предприятия; 3.2. Главный бухгалтер несет личную ответственность за организацию и ведение учета перед руководителем предприятия. 3.3. Обязанности и ответственность работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями, утвержденными руководителем предприятия. 4. Утвердить перечень должностных лиц, наделяемых правом подписи документов первичного учета хозяйственных операций и налогового учета и образцы подписей по перечню (приложение № 2). 4.1. Перечисленные в приложении № 2 лица наделяются правами и несут всю полноту ответственности за соответствие проведенных операций действующему законодательству и Уставу предприятия. 5. С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в период с 04 января 2016 по 06 января 2016 провести ежегодную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии со ст. 10 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", а также другими нормативными документами. 5.1. Для проведения инвентаризационной работы утвердить постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе: генеральный директор - председатель комиссии, главный инженер - член комиссии, главный бухгалтер - член комиссии, бухгалтер - член комиссии, начальник отдела сбыта и логистики - член комиссии. 5.1.1. Права, обязанности и задачи, возлагаемые на членов постоянно действующей инвентаризационной комиссии, определены Инструкцией по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденной приказом Минфина от 11.08.94 г. № 69. 5.1.2. Дополнительно к задачам, обусловленным Инструкцией по инвентаризации, на постоянно действующую инвентаризационную комиссию возлагаются задачи по: - определению эффективности применяемых на предприятии принципов, методов учетной политики; - проведению работ по оценке активов и обязательств (определение срока службы приобретаемых предприятием предметов, их возможной ликвидационной стоимости, отклонение остаточной стоимости объектов основных средств и нематериальных активов от их справедливой стоимости на дату баланса). 6. Для единообразного отражения операций с товарно-материальными ценностями установить следующий порядок их учета и списания. 6.1. Начисление амортизации по основным средствам осуществлять в бухгалтерском и налоговом учетах прямолинейным методом. 6.2. Переоценку основных средств осуществлять в случае, если их остаточная стоимость существенно (более чем на 10 %) отличается от справедливой стоимости на дату годового баланса. 6.3. К малоценным необоротным материальным активам (далее - МНМА) относить материальные ценности, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года и первоначальная стоимость которых менее 2 500 грн. 6.4. Амортизацию по МНМА начислять в первом месяце использования объекта в размере 100 % его амортизируемой стоимости. 6.5. Амортизацию нематериальных активов осуществлять прямолинейным методом. 6.6. Материальные активы, установленный срок использования которых менее одного года, считать малоценными и быстроизнашивающимися предметами (МБП). Балансовая стоимость таких предметов при передаче их со склада в эксплуатацию списывается на соответствующие статьи расходов. Осуществлять обязательное ведение количественного учета таких предметов в разрезе материально ответственных лиц до момента их полной ликвидации (списания с баланса). 6.7 Последующие затраты относящиеся к обслуживанию и содержанию объекта основных средств, следует разделять на: - затраты отчетного периода, к ним относятся ремонт и техническое обслуживание; - затраты, увеличивающие балансовую стоимость объекта, к ним относятся модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование, замена узлов и агрегатов. При этом прекращается признание стоимости замененных деталей. Если предприятие не может определить балансовую стоимость замененной детали (компонента), то необходимо в качестве балансовой стоимости использовать стоимость текущей замены. № п/п Операция дебет кредит комментарий 1 Списана стоимость замененной детали 13 10 2 Капитализирована стоимость ремонта 10 151,1522 - по арендованным основным средствам создать объект основных средств на сумму превышения и амортизировать по норме амортизации соответствующей группе, к которой этот объект основных средств относится. При этом максимальный срок амортизации такого объекта не должен превышать срока действия договора операционной аренды. 6.8. Утвердить методы оценки поступления и выбытия запасов по группам: - запасы оприходуем на баланс по покупной стоимости; - при получении запасов по бартеру оприходовать по стоимости, указанной в накладной; - при изготовлении запасов собственными силами предприятия оприходовать их на склад по себестоимости их производства; - при внесении запасов в уставный капитал предприятия оприходовать по справедливой стоимости, выбранной собранием учредителей и изложенной в протоколе собрания (или экспертная оценка, или по прайс-листам); - при получении запасов безвозмездно их оценку осуществлять по справедливой стоимости; экспертная оценка; прайс-листы; объявления публичного характера в прессе, Интернете, радио, телевиденье; - при списании ГСМ, дизтоплива, автошин, при составлении калькуляций использовать нормативный метод; - при выполнении ремонтов использовать идентифицированный метод; - при отпуске запасов в производство: метод ФИФО; - при продаже запасов, товаров - продажный метод с учетом формирования торговой наценки. 6.8. Транспортно-заготовительные расходы включать в себестоимость приобретенных запасов. 7. Установить перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимости продукции (работ, услуг), переменных и постоянных общепроизводственных расходов (приложение № 3). Принять в качестве базы распределения переменных и постоянных общепроизводственных расходов 1 ампер/час. 8. Установить общий лимит кассы на 2016 г. согласно расчета от 04.01.2016 на уровне 160 000,00 гривен. (приложение № 4) При необходимости корректировать общий лимит кассы в течение года. 9. Согласно НСБУ 31 "Финансовые расходы" финансовые расходы (% по кредиту, финансовый лизинг - платежи по нему) признавать расходами того периода, в котором они были начислены, а те финансовые расходы, которые связаны с созданием квалификационного актива капитализировать (в период производства, строительства, выращивания) или не капитализировать, а относить на финансовый результат. 10. Обеспечения, условные активы и условные обязательства. 10.1 Принципы признания и методы оценки обеспечений, условных активов и обязательств изложены в МСФО (IAS) 37 "Обеспечения, условные обязательства и условные активы". 10.2 Предприятие рассчитывает и признает в своей отчетности следующие виды обязательств: Название обязательства Вид обязательства номер субсчета Обеспечение на выплату отпусков краткосрочные 471 Обеспечения под гарантийные ремонты, которые осуществляются за счет предприятия краткосрочные и долгосрочные 473 10.3 Расчет и начисление обязательств проводится раз в год в декабре месяце. 11. Порядок расчета и начисления обеспечения по выплатам отпусков. 11.1 Расчет суммы обеспечений производится ежемесячно. 11.2 Ежемесячная сумма начислений обеспечения по выплате отпусков равна числу, определенному по формуле: ФОТ пл - среднемесячный плановый фонд оплаты труда на 2013год; Налоги на ФОТ пл - налоги на среднемесячный фрнд отплаты труда на 2013 год. 11.3 Сумма рассчитанной задолженности по отпускам, является обязательством, которое отражается по кредиту счета 471 "Обеспечение выплат отпусков" в корреспонденции с субсчетами затрат : 23 "Производство" (27/44/60,27/43/40), 92 "Административные расходы" (1/102/121, 1/101/117), 93 "Расходы на сбыт" (9/138/157, 9/137/153), 949 "Прочие операционные расходы" (11/198/281, 11/198/280, 11/183/287, 11/183/286). 11.4 При этом, сумма фактических отпускных, которая будет начисляется и выплачиваться на протяжении года, отражается бухгалтерскими проводками: дебет 471 " Обеспечение на выплату отпусков" кредит 661, 651. 11.5 Ежегодно на дату 31 декабря компания пересматривает (инвентаризирует) сумму обеспечения по выплатам отпусков. При этом доначисление обеспечения оформляется проводками: дебет 23 "Производство" (27/44/60,27/43/40), 92 "Административные расходы" (1/102/121, 1/101/117), 93 "Расходы на сбыт" (9/138/157, 9/137/153), 949 "Прочие операционные расходы" (11/198/281, 11/198/280, 11/183/287, 11/183/286) кредит 471 "Обеспечение выплат отпусков". Уменьшение обеспечения оформляется проводками сторно. 12. До 05 января 2016 г. составить график отпусков работников на 2016 год. 13. При непрерывной работе за компьютером ввести дополнительные перерывы в работе; - бухгалтерам, экономистам, инженерам, секретарям - 15 минут через каждые 2 часа работы. 14. Бухгалтерии уведомлять работников о суммах, причитающихся работнику при увольнении в виде расчетного листа. 15. Уведомлять о дате начала отпуска работников за 14 календарных дней до его начала приказом или в журнале уведомлений отпусков (выбрать). 16. Разработать на 2016 год положение о премировании работников. 17. При необходимости разработать положение о скидках, акциях на продукцию, товар. 18. Ввести доплаты: - за вредные условия труда - 12% от оклада - ночное время - 20% от оклада (с 22.00 до 6.00); - за совмещение профессий и должностей 50% от оклада; 19. Переработки по учету рабочего времени (сверхурочные) просчитывать помесячно в зависимости от нормы часов в месяц. Порядок расчета обеспечения под гарантийные ремонты, которые осуществляются за счет предприятия 20. Расчет суммы обеспечения под гарантийные обязательства осуществляется раз в год на дату 31 декабря. Обеспечение под гарантийные ремонты начисляется предприятием. 21. Порядок расчета обеспечения. - Обеспечение под гарантийные ремонты рассчитывается путем умножения фактического выпуска продукции на 2%. - Ежегодно начисленная сумма гарантийных ремонтов отображается по кредиту счета 473 "Обеспечение гарантийных обязательств" в корреспонденции с дебетом счета 93 "Расходы на сбыт", сумма к уменьшению проводится методом сторно. - При этом сумма фактических расходов на такие гарантийные ремонты отображается по мере возникновения на дебете счета 93 "Расходы на сбыт" в корреспонденции с кредитом счета 6858 "Расчеты с дилерами", прочими счетами. 22. Резервы предстоящих расходов в 2016г не создавать 23. Учет валютных операций Бухгалтерский учет валютных операций вести в соответствии МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов". Операция в иностранной валюте должна учитываться путем применения валютного курса на дату осуществления операции. Установить, что к валютным операциям относятся операции в валюте, которая не является гривной: - импорт товаров, услуг; - экспорт товаров, услуг; - получение кредитов; получение или предоставление возвратной и безвозвратной помощи; - финансовые инвестиции Актив или обязательство является монетарным, если имеется право на получение фиксированного или поддающегося определению количества денежных единиц. Справедливая стоимость такого актива изменяется с изменением курса. Актив или обязательство является немонетарным, если отсутствует право на получение фиксированного или поддающегося определению количества денежных единиц. Такой актив или обязательство сохраняет свою стоимость в не зависимости от изменения курса валют. Установить, что операции в иностранной валюте во время первичного признания отражаются в функциональной валюте путем пересчета соответствующей суммы иностранной валюты с применением валютного курса на дату осуществления операции. На каждую отчетную дату: - монетарные статьи в иностранной валюте подлежат пересчету с использованием курса НБУ на отчетную дату (денежные средства, задолженность покупателей и поставщиков, займы, отложенные налоговые активы и обязательства и др.); - немонетарные статьи в иностранной валюте, учтенные по исторической стоимости, подлежат пересчету по курсу НБУ на дату осуществления операции. К ним относятся авансовые платежи за товары и услуги, нематериальные активы, запасы, основные средства, обеспечения, которые будут погашены немонетарными активами; - немонетарные статьи в иностранной валюте, оцененные по справедливой стоимости, подлежат пересчету по курсу НБУ, действовавшему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при расчете по монетарным статьям или при пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода или в предыдущей финансовой отчетности, подлежат признанию в отчете о прибылях или убытках в том периоде, в котором они возникают. Курсовые разницы от пересчета монетарных статей от операционной деятельности отражать в составе доходов и расходов: положительную курсовую разницу - по Кредиту 714 счета; отрицательную курсовую разницу - по Дебету 945 счета. В финансовой отчетности результат от пересчета курсовых разниц от операционной деятельности показывается свернутым. Курсовые разницы от пересчета монетарных статей от инвестиционной и финансовой деятельности отражать в составе прочих доходов и расходов: положительную курсовую разницу по Кредиту счета 744; отрицательную курсовую разницу - по Дебету счета 974. В финансовой отчетности результат от пересчета курсовых разниц от не операционной деятельности показывается свернутым. Монетарные статьи в иностранной валюте отображаются в финансовой отчетности с использованием валютного курса на дату баланса. Датой баланса считать последний день отчетного месяца. Немонетарные статьи, которые отражаються по исторической себестоимости и зачисление которых в Баланс связано с операцией в инностранной валюте, отражаются по валютному курсу на дату осуществления операции. 24. Учет доходов и расходов 24.1 Учет доходов Принципы учета доходов от продажи продукции (товаров), предоставления услуг и использования другими сторонами активов предприятия, приносящих проценты, роялти и дивиденды изложены в МСФО (IAS) 18 "Доход", подходы к классификация доходов изложены в МСФО (IAS) 1 "Предоставление финансовых отчетов". Критерии признания доходов: - существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией поступят на предприятие; - сумма дохода может быть достоверно оценена. Доход от реализации продукции (товаров) признается в случае соответствия всем приведенным ниже условиям: - предприятие передало покупателю существенные риски и вознаграждения, связанные с собственностью на продукцию (товар); - сумма дохода может быть достоверно оценена; - существует вероятность поступления экономических выгод, связанных реализацией; - расходы, которые были понесены в связи с продажей, могут быть достоверно оценены. Не признаються доходами в бухгалтерском учете: - сумма налога на добавленню стоимость, акцизов, других налоговов и обязательных платежем, которые подлежат перечисленню в бюджет; - сумма поступлений по договору комиссии, агентским и другим договорам не предусматривающим перехода права собственности на товары, работы, услуги; - сумма предварительной оплаты, авансов за товары, работы, услуги; - сумма задатка под залог или в счет погашения заемных средств; - поступление от первичного размещения ценных бумаг. 24.2 Прочие операционные доходы Прочие операционные доходы накапливаются с использованием видов деятельности. Доход от роялти должен признаваться на основании начисления согласно лицензионного договора, если: экономические выгоды, связанные с операцией, будут поступать на предприятие; сумма дохода может быть достоверно оценена. 24.3 Финансовые доходы К финансовым доходам в бухгалтерском учете относить доходы, полученные (начисленные): - от продажи финансовых инвестиций (субсчет 741), - проценты по банковским депозитам (субсчет 732), - доходы от начисленных дивидендов (субсчет 731), - нереализованные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыли и убытки (710). Доход от процентов должен признаваться, если существует вероятность, что экономические выгоды, связанные с операцией, будут поступать на предприятие; сумма дохода может быть достоверно оценена. Прибыль от процентов и дивидендов от финансовых инструментов, включая амортизацию премий и увеличение дисконтов, признается как чистый доход от процентов. Доход от дивидендов признается если экономические выгоды, связанные с операцией, будут поступать на предприятие; сумма дохода может быть достоверно оценена; установлено право акционеров на получение выплаты. Чистая прибыль от размещения финансовых инструментов и корректировка для отражения рыночной стоимости представляется в бухгалтерской отчетности как финансовая прибыль. 24.4 Прочие доходы Прочие доходы отражаются в финансовой отчетности в строке 130 "Прочие доходы" и накапливаются на субсчетах счета 71 25. Расходы Подходы к классификации расходов изложены в МСФО (IAS) 1 "Предоставление финансовых отчетов". Расходы - уменьшение экономических выгод, происходящее в форме выбытия или уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с распределениеми между учредителями. Себестоимость запасов должна включать все затраты определенные согласно МСФО (IAS) 2 "Запасы". Себестоимость реализованной продукции отражать по дебету счета 901, товаров по дебету счета 902. 25.1 Организация аналитического учета на счете 23 "Производство" С целью определения фактической производственной себестоимости работ, услуг установить такие производственные расходы по экономическим элементам по счету 23 ( коды расходов для предприятий, которые работают в "1С Бухгалтерия"): Расходы накапливаются по Дебету счета 23, по Кредиту - списывается на стоимость выполненных работ и услуг в дебет счета 903. Счет бухгалтерского учета 91 "Общепроизводственные расходы" используется предприятиями только в случае использования счета 701 "Доход от продажи готовой продукции". 25.2 Организация аналитического учета на счете 92 "Административные расходы" Учет расходов и отражение их в финансовой отчетности ведется используя функциональный метод. К административным расходам в бухгалтерском учете относить расходы по экономическим элементам, представленные в таблице: 1. Затраты на оплату труда 2. Отчисления на социальные взносы 3. Амортизация 4. Страхование 5. ГСМ 6. Командировочные расходы 7 Аренда имущества 8 Информационные услуги 9 Услуги банка 10 Прочие налоги 11 Электроэнергия 12 Прочие затраты Бухгалтерский учет административных расходов отражать по Дебету счета 92, по Кредиту - списание расходов в Дебет счета 79 "Финансовые результаты". Административные расходы признаются в том отчетном периоде, когда были понесены. 25.3 Организация аналитического учета на счете 93 "Расходы на сбыт" К расходам на сбыт в бухгалтерском учете относятся не включаемые в производственную себестоимость расходы, связанные с реализацией и продвижением на рынке продукции по экономическим элементам: 1. Затраты на оплату труда 2. Отчисления на социальные взносы 3. Амортизация 4. Страхование 5. ГСМ 6. Затраты на транспортировку товаров 7 Командировочные расходы 8 Аренда имущества 9 Затраты на рекламу 10 Затраты на ремонт транспортных средств 11 Прочие затраты 25.4 Организация аналитического учета прочих операционных расходов К составу прочих операционных расходов относить расходы текущего отчетного периода, которые обусловленные фактами хозяйственной деятельности текущего отчетного периода и признаваемые в отчете о прибылях и убытках данного периода. В бухгалтерском учете прочие операционные расходы учитывать по дебету счета 94 с соответствующими субсчетами: При построении отчета о финансовых результатах доходы и расходы от ниже перечисленных операций подлежат взаимозачету (сворачиванию): - выбытия необоротных активов (субсчета 719,949); - выбытия операционных активов (субсчета 712, 943); - доходы и расходы от операционной курсовой разницы (субсчета 714, 945); - доходы и расходы от неоперационно курсовой разницы (субсчета 744,974); - доходы и расходы по переоценке финансовых инструментов (субсчета 710,940). Списание прочих операционных расходов относить в дебет счета 79 и в финансовой отчетности отражать в строке 090 "Отчета о финансовых результатах". 25.6 Финансовые расходы К составу финансовых расходов относить следующие расходы: 1. проценты банка за использование кредита 2 комиссии банка согл. Условий кредитного договора На субсчете 951 "Проценты за кредит" вести учет расходов, связанных с начислением и уплатой процентов за пользование кредитами банков. На субсчете 952 "Прочие финансовые расходы" вести учет расходов, связанных с привлечением заемного капитала, в основном расходов, связанных с выпуском, содержанием и движением собственных ценных бумаг, начисление процентов по договорам кредитования (кроме банковских кредитов), финансовой аренды. 26. Порядок исправления ошибок Порядок исправления ошибок регулируется МСФО (IAS) 8 "Учетные политики, изменения в учетных оценках и ошибки". Финансовая отчетность не соответствует МСФО если она содержит или существенные ошибки, или несущественные ошибки, которые сделаны специально для достижения определенного финансового результата. Ошибку предыдущего периода исправляют путем ретроспективного пересчета остатков активов, обязательств, капитала на начало самого первого периода, для которого возможен ретроспективный пересчет. При исправлении ошибки компания в своей отчетности раскрывает такую информацию: - характер ошибки предыдущего периода; - суммы исправлений за каждый отчетный период; - статьи финансовых отчетов, на которые влияет ошибка; - пересчитывают прибыль на акцию. Не являются ошибками прошлых периодов: - расходы доначисленные проверяющими органами, такие как налоги, штрафы, пени, в текущем периоде за предыдущие (проверяемые) периоды; - расходы на выплаты дополнительной заработной платы, начисленные в отчетном периоде за предыдущие; Выше перечисленные расходы являются расходами периода и отображаются на счетах 9 класса в периоде их начисления. 27. Раздел "Обеспечение организации бухгалтерского и налогового учета" Главному бухгалтеру ПАТ АЗ САДА": - утвердить у генерального директора рабочий план счетов с использованием субсчетов. - обеспечить отображение хозяйственных операций в бухгалтерском учете предприятиями корпорации согласно Плану счетов, утвержденного генеральным директором и методологических основ, определенных данным приказом. - обеспечить хранение первичных документов и учетных регистров, которые были основанием для составления налоговой и бухгалтерской отчетности, их оформление и передачу в архив согласно требованиям действующего законодательства. - с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовых отчетов перед составлением годовой финансовой отчетности постоянно действующей инвентаризационной комиссии проводить инвентаризацию активов и обязательств согласно Инструкции об инвентаризации основных средств, нематериальных активов ТМЦ, денежных средств, документов и расчетов, утвержденной приказом Минфина Украины от 11.08.94 № 69. 28. Возложить ответственность за организацию бух. учета на предприятии на генерального директора - Михальчук А.В.- согласно ст.8 раздел 3 п. 3 ЗУ № 996. 29. Контроль за выполнением этого приказа оставляю за собой. Генеральный директор _____________________________________А.В. Михальчук (подпись)
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається виробництвом автомобiльних акумуляторних батарей.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство здiйснювало придбаня та вiдчуження активiв (тис.грн.): Придбання Вiдчуження 2012 80,2тис.грн 29,9тис.грн. 2013 101,1тис. грн. 3,2тис.грн. 2014 685,0тис.грн. 3,0тис.грн. 2015 826,0тис.грн. 11,0тис.грн. 2016 4 501,0тис.грн. 42,6тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є: - значний податковий тиск на товаровиробника - нестабiльнiсть законодавства - низька платоспроможнiсть власникiв автомобiльних засобiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства (сума штрафа в тис. грн.; найменування держ. органу, що наклав штраф; за яке порушення законодавства) не було
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних та залучених коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку збуту та покращення якостi продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiдження та розробки Товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи № 926/1056/13 до боржника ТОВ "Торговий Дiм "МОНОЛIТ-2000", код ЄДРПОУ 30431035. Рiшення по цiй судовiй справi винесено на користь ПАТ АЗ "САДА", загальна сума стягнень з ТОВ "Торговий Дiм "МОНОЛIТ-2000" на користь емiтента визначена судом у розмiрi 105,8тис. грн. заборгованiсть та 2,1тис.грн. судовий сбiр. На дату балансу сума боргу емiтентом не отримана.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  17804  21138.3   0  0  17804   21138.3
     — будівлі та споруди  14305  13668.7  0  0  14305   13668.7
     — машини та обладнання  2093  5439.6  0  0  2093  5439.6
     — транспортні засоби  1166  1675.4  0  0  1166  1675.4
     — інші  240  354.6  0  0  240  354.6
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  17804  21138.3  0  0  17804  21138.3
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 34567 тис. грн., знос становить 13427 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 38,84 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   5645 4907
   1207 1207
   1207 1207
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(5645.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1207.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 20452  X X
   Довгостроковий  06-10-2006  20452  12.7  31-12-2016 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 3778  X X
   Інші зобов'язання X 56976  X X
   Усього зобов'язань X 81206  X X
   Опис:  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створено  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність