Створення: 17.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/03/2017

Публічне акціонерне товариство Акумуляторний завод “САДА”, місцезнаходження м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, скликає загальні збори акціонерів 24.03.2017. о 17.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Про зміну типу та найменування товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Гонца Тамара Валентинівна, Шмідко Ірина Миколаївна;

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне та затвердити нове найменування: Приватне акціонерне товариство Акумуляторний завод «САДА», скорочено ПрАТ АЗ «САДА».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Генеральному директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ АЗ «САДА», обрати НР ПрАТ АЗ «САДА» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ АЗ «САДА», обрати РК ПрАТ АЗ «САДА» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Генеральний директор, обрати Генерального директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

Питання 10:

10.1. попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, з їх граничною сукупною вартістю до 250 000 000 (двісті п`ятьдесят мільйонів) грн.) за умови попереднього погодження з наглядовою радою на:

укладання Товариством кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів факторингу, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (в т.ч. додаткових договорів поруки), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів щодо надання права договірного та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв`язку з кредитними договорами , включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін(зокрема про договори про викладення у новій редакції) до кредитних договорів, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів, які вчиняються у зв`язку з отриманням кредитів (позик).

10.2. попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів з їх граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) грн., а саме:

укладання Товариством договорів комісії, договорів позики, експортних та імпортних контрактів, агентських договорів, договорів про надання послуг, дилерських договорів, договорів оренди, договорів купівлі-продажу товарів, майна, майнових прав, договорів на постачання та всіх інших будь-яких правочинів за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

10.3. Генеральному директору Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів, за умови дотримання цього рішення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: sada.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.03.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Михальчука О.В.

Реєстрація учасників зборів 24.03.17 з 16.30 до 16.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 66399/52443.
 • Основні засоби 21140/17807.
 • Запаси 38557/29306.
 • Сумарна дбт заборгованість 5297/4922.
 • Грошові кошти 1405/408.
 • Непокритий збиток -10007/-11997.
 • Власний капітал 5645/4907.
 • Статутний капітал 1207/1207.
 • Довгострокові зобов’язання 20452/17895.
 • Поточні зобов’язання 40302/29641.
 • Чистий прибуток 1727/13016.
 • Кількість акцій 24134700/24134700.
 • Чисельність працівників 125/100.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 33(2538) від 17.02.17.