Створення: 23.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2012

Публічне акціонерне товариство Акумуляторний завод “САДА” скликає загальні збори акціонерів 27.04.2012р. о 09.30 за адресою: м.Херсон, вул. Нафтовиків, 15а, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства (порядку покриття збитків) за 2011р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 27.04.12 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 26985/20678. Основні засоби 2131/2255. Запаси  13966/14015. Сумарна дебіторська заборгованість 7583/4407. Грошові кошти та їх еквіваленти 5/1. Нерозподілений прибуток -5387/-4720. Власний капітал -2390/-1723. Статутний капітал 1207/1207. Довгострокові зобов’язання 19083/14736. Поточні зобов’язання 10292/7665. Збиток -667/-1515. Середньорічна кількість акцій (шт.) 24134700/24134700. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 82/84.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 55(1308) від 22.03.12.