Створення: 26.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА», місцезнаходження м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. о 14.30 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Гонца Тамара Валентинівна, Шмідко Ірина Миколаївна;
Питання 2:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 4:
звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.
Питання 6:
6.1. попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, з їх граничною сукупною вартістю до 250 000 000 (двісті п`ятьдесят мільйонів) грн. за умови попереднього погодження з наглядовою радою на:
укладання Товариством кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів факторингу, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (в т.ч. додаткових договорів поруки), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів щодо надання права договірного та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв`язку з кредитними договорами , включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін(зокрема про договори про викладення у новій редакції) до кредитних договорів, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів, які вчиняються у зв`язку з отриманням кредитів (позик).
6.2. попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів з їх граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) грн., а саме:
укладання Товариством договорів комісії, договорів позики, експортних та імпортних контрактів, агентських договорів, договорів про надання послуг, дилерських договорів, договорів оренди, договорів купівлі-продажу товарів, майна, майнових прав, договорів на постачання та всіх інших будь-яких правочинів за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.
6.3. Генеральному директору Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів, за умови дотримання цього рішення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: sada.vatua.com
Будь який акціонер Товариства має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – Михальчука О.В., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 24134700шт.;
- кількість голосуючих акцій – 2405607 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.18.
Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 14.00 до 14.30 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.
Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 66399/74523.
 • Основні засоби 21140/19733
 • Запаси 38557/44388.
 • Сумарна дбт заборгованість 5297/9397.
 • Грошові кошти 1405/851.
 • Непокритий збиток -10007/-9636.
 • Власний капітал 5645/4773.
 • Статутний капітал 1207/1207.
 • Довгострокові зобов’язання 20452/21111.
 • Поточні зобов’язання 40302/48639.
 • Чистий прибуток 1727/371.
 • Кількість акцій 24134700/24134700.
 • Чисельність працівників 125/126.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 58(2811) від 26.03.18.