Створення: 20.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2013

ПАТ АЗ “САДА” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства, порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 29.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

21530

26985

Основні засоби

1638

2093

Запаси

14242

16966

Сумарна дебіторська заборгованість

5601

7883

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

5

Власний капітал

-3871

-2390

Статутний капітал

1207

1207

Довгострокові зобов’язання

17606

19083

Поточні зобов’язання

7795

10292

Чистий прибуток (збиток)

-5078

-3597

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24134700

24134700

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

89

85

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 54(1558) від 20.03.13.