Створення: 30.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Публічне акціонерне товариство Акумуляторний завод “САДА” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 17.30 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства.
 7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій.
 8. Прийняття рішення про визначення уповноважених органів та осіб товариства щодо виконання процедури збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Михальчука О.В.

Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 17.00 до 17.25 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 44773/41658.
 • Основні засоби 18794/19774.
 • Запаси 15922/16579.
 • Сумарна дбт заборгованість 7854/5299.
 • Грошові кошти 2203/6.
 • Непокритий збиток -25013/-7326.
 • Власний капітал -6713/12029.
 • Статутний капітал 1207/1207.
 • Довгострокові зобов’язання 29234/17203.
 • Поточні зобов’язання 22252/12426.
 • Збиток -17687/-2248.
 • Кількість акцій 24134700/24134700.
 • Чисельність працівників 89/89.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 60 (2064) від 30.03.15.